\overfullrule 0pt

Vývojová dokumentace

Links
webový prohlížeč
Mikuláš Patočka, Martin Pergel, Petr Kulhavý, Karel Kulhavý

Obsah

\maketoc

Úvod

Toto je vývojová dokumentace k programu Links. Najdete zde popis činnosti programu, popis jednotlivých rozhraní, rozdělení na moduly, popis jednotlivých modulů, popis významných funkcí a informace, jak případně psát další části prohlížeče. Tištěná verze dokumentace neobsahuje popis interních rozhraní programu, ta jsou v plné verzi dokumentace uložené na CD.

Adresářová struktura

Adresáře

V adresáři links-2.0 , kde jsou zdrojové texty Links, najdete tyto podadresáře:

Informační soubory

Adresář obsahuje následující informační soubory, některé jsou poněkud starší a již se nepoužívají, přežívají z dřívějších dob.

Skripty, spustitelné soubory a konfigurační soubory

Zdrojové texty a hlavičkové soubory

Které soubory mazat

V adresáři s distribucí Links můžete smazat následující soubory. Tyto soubory je možno vygenerovat znovu kompilací nebo rebuildem. Všechny tyto soubory smaže skript purge .

Pomocné programy a soubory

Arrow

Tento program vyrábí z arrow.png (který je ve formátu PNG, kde barvy číslo 0,1,2 udávají šipečku, okolí a průhlednost) do arrow.inc , který obsahuje řady 32-bitových čísel, pro šipečku i pro její průhlednostní masku. Šířka šipečky musí být 32 pixelů.

Calibrate

Tento program vyrábí černě až bíle vybarvenou obrazovku, v 256 stupních. Pracuje v truecolor režimu 640x480x16M. Používá se k měření gamma monitoru pomocí měřiče světla (hardwarového to zařízení).

Colour.html

Obsahuje texty o různých barvách. Vhodné pro testování Links v grafickém režimu, zejména ditherování, zmenšování písmenek a správné gammy.

Clip

Ořeže boxy z pngček --- písmenek pro Links. Volá pomocný program improcess .

Generate\_font

Vezme soubory v adresáři font a vyrobí z nich soubor font\_include.c , který se přikompiluje do programu a obsahuje interní strukturu obsahující font ve formátu PNG. Tato data jsou tím pádem uložena ve spustitelném souboru links a uživatel není obtěžován žádnými dodatečnými datovými adresáři, čímž se silně zvyšuje přenositelnost celého systému (nebylo jasné, kam by se měly tyto soubory umisťovat, neboť takováto místa vhodná pro umisťování těchto souborů jsou silně závislá na konkrétním typu systému a vznikaly by s tím jen problémy).

Fonty se do systému přidávají tak, že se přidá do adresáře font , pak se pustí generate\_font a pak se překompiluje links příkazem make . Detailnější popis je v kapitolách Přidávání fontů z Ghostscriptu a Přidávání fontů z tištěné předlohy.

Genps

Je určen k výrobě linksových fontů z fontů v Ghostscriptu. Vyrobí soubor letters.ps , který obsahuje všechna písmena od 0 do 255 tohoto fontu, přičemž kolem nich jsou boxy pro správné oříznutí. Tento program není určen pro ruční spouštění.

Uvnitř zdrojáku genps.c uživatel může nastavit proměnné h\_margin, v\_margin, font\_pos, font\_height, paper\_height . Viz následující obrázek:

\epsfxsize10cm \epsfbox{genps.png
}

paper\_height musí odpovídat výšce papíru, která je nastavena v pdf2html , tedy A4 (není důvod ji měnit), což je 297. Rozměrem těchto všech proměnných je 1 milimetr.

Improcess

Program improcess představuje nástroj pro základní manipulace s černobílými obrázky PNG. Program nahraje obrázek, provádí na něm unární operace (není tedy možno kombinovat dva obrázky do sebe) a nakonec jej uloží do souboru. Syntaxe je

improcess infile cmdfile outfile
kde infile je původní obrázek, outfile nový a cmdfile soubor s příkazy. infile může být totožné s outfile , k destrukci dat při tom nedojde.

cmdfile obsahuje řádky, kde každý řádek definuje jeden příkaz. Příkazy jsou tvaru příkaz argument argument \dots , kde argument může být pouze znaménkové decimální nebo hexadecimální (s 0x prefixem) číslo. Šedé tóny jsou reprezentovány čísly typu int, kde 0 je černá, 0xffffff bílá a při operacích je možno vyjet až do rozsahu -0x800000000x7fffffff , přičemž dále dojde k přetečení a nedefinovanému stupni šedé. Čísla v argumentu udávající barvu se řídí také touto konvencí.

Program umí následující příkazy:

Neplatný příkaz bude ignorován a bude se pokračovat v provádění. Před uložením do souboru musejí být všechny pixely mezi černou a bílou, budou-li mimo tento rozsah, jejich hodnota v souboru bude nedefinovaná.

Typické použití programu je pro ztluštění nebo ztenčení písmenek, které se provede gaussovským rozmazáním, vynásobením, přičtením a ořezáním.

Makefont

Je shellový skript, který vyrobí font do adresáře ./font/ , přičemž typ fontu je definován v souboru Fontmap . Musí se spouštět z adresáře, ve kterém jsou zdrojáky prohlížeče. Je určen k ručnímu spouštění. Na systému musí být nainstalován Ghostscript .

Pbm2png

Vyrábí z toku dat ve formátu více zkonkatenovaných souborů pbm (což je přesně formát který teče z ghostscript a ve skriptu pdf2html ) sérii png 17-násobným vodorovně a 15-násobným svisle převzorkováním. Není určen pro ruční spouštění.

Pdf2html

Je skript, který vyrobí z *.pdf nebo *.ps sérii png souborů. Provádí převzorkování 15-násobné svisle a 17-násobné vodorovně do 8-bitové stupnice šedé. Výstupní gamma je 1.0. Výstupní obrázek obsahuje chunk gAMA (informace o gamma obrázku) a tento je nastaven na 1.0. Volá program pbm2png .

Wb02links

Slouží k převodu souboru font\_cache.dat z wb0 na soubor png obrázků vhodných jako font pro Links. Musí se nainstalovat wb0 , pak pustit wb0 -h100 nebo kolik chceme (s tímto nastavením bude výsup vysoký 100 pixelů) a wb0 vytvoří ve svém pomocném adresáři soubor font\_cache.dat .

Pak pustíme wb02links , přičemž font\_cache.dat musí být v aktuálním adresáři. Vygenerují se png obrázky do adresáře ./font/ .

\penalty-10000

Popis datových souborů

Tabulky znakových sad

V adresáři Unicode se nacházejí tabulky znakových sad. Slouží k překladu z různých znakových sad do unikódu. Podmínkou pro znakovou sadu je, že musí být osmibitová, tedy obsahovat maximálně 256 znaků. To je důvod, proč do Links nejdou přidat tabulky například pro čínštinu nebo japonštinu.

Tabulky jsou uloženy v souborech s příponou .cp . Soubory jsou v textovém formátu, který se následně přeloží do zdrojových textů jazyka C. Formát souboru je následující:

Soubor 7bit.cp obsahuje tabulku pro 7-bitové ASCII kódování.

V souboru index.txt v adresáři Unicode je seznam jednotlivých překladových tabulek. V souboru je na každém řádku název souboru s kódováním, ale bez přípony .cp . Například:

8859_1
8859_2
mac_lat2
utf_8
cp850
Pořadí řádků může být libovolné.

Skripty gen-cp a gen-7b vygenerujete z tabulek soubory:

V souborech s příponou .lnx jsou tabulky pro překlad HTML entit do unikódu. Skriptem gen-ent se z nich vygeneruje překladová tabulka v jazyce C s názvem entity.inc .

Skriptem gen se spustí všechny výše uvedené skripty.

Ke spuštění skriptů je potřeba unixové prostředí s programy awk a sed .

Jazykové překlady

Jazykové překlady fungují následovně. Každý text má číslo. K těmto číslům existují definované konstanty T\_xxx . Tyto konstanty jsou definované v souboru language.h . Soubor language.h je automaticky generovaný, takže by se do něj nemělo nic připisovat. Taktéž se pro odkaz na text musí používat pouze makra T\_xxx a ne čísla, protože čísla se mohou měnit. Protože spousta funkcí očekává řetězec unsigned char * , existuje makro TEXT(číslo) , které z čísla T\_xxx udělá pointer na řetězec. S takovým pointerem se nesmí dělat žádné operace krom předání následujícímu makru.

Dále existuje makro \_(unsigned char *, struct terminal *) , které přeloží řetězec. Prvním argumentem je řetězec, pokud je řetězec získaný makrem TEXT() , tak tento řetězec bude přeložen do příslušného jazyka. Pokud je řetězec získaný jinak (například "xxx", nebo naalokovaný na haldě, nebo cokoliv jiného), tak makro \_() vrátí tento řetězec beze změny. Druhým argumentem je terminál, na kterém se bude zobrazovat. Protože v textovém módu může být terminálů víc a každý může mít jinou znakovou sadu, bude se výsledek podle terminálu lišit.

Na místě, kde se v programu řetězec používá, se použije TEXT(T\_xxx) , pokud se řetězec bude předávat bfu vrstvě (menu, dialogy, atd.) --- bfu vrstva sama volá makro \_() . Pokud se řetězec bude tisknout rovnou (v textovém či grafickém módu), použije se \_(TEXT(T\_xxx), term) .

V adresáři intl se nacházejí soubory jazykových překladů v této části popíšeme strukturu těchto souborů.

Překlady jsou uloženy v souborech s příponou .lng . Názvy souborů jsou odvozeny od názvu příslušného jazyka. Referenčním překladovým souborem je english.lng , od kterého se ostatní překlady odvíjí.

Soubory .lng jsou textové, řádkově orientované a mají následující strukturu:

V souboru index.txt je seznam všech překladových souborů, na každém řádku jeden soubor, soubory jsou zde uvedeny bez přípony. Tedy například:

english
brazilian_portuguese
bulgarian
catalan
czech
dutch
estonian
finnish
french

V adresáři jsou skripty synclang a gen-intl . Skriptem synclang synchronisujete english.lng s ostatními jazyky. Po spuštění tohoto skriptu budou ve všech .lng souborech řádky se stejnými konstantami, tam, kde byl pro příslušný řádek nějaký překlad, bude stejný překlad i po doběhnutí skriptu, tam, kde překlad nebyl, bude NULL.

Skript gen-intl vygeneruje z tabulek C zdrojáky pro zakompilování do Links. Skript vygeneruje v hlavním adresáři Links soubory language.h a language.inc .

Pokud přidáváte nový řetězec, který se má přeložit, přidejte jej nejprve do english.lng , pak pusťte skript synclang , v ostatních jazycích na příslušné řádce NULL nahraďte příslušným překladem a nakonec pusťte gen-intl . Pak budete moci přidaný řetězec používat ve zdrojácích.

Konfigurační soubory

Prohlížeč po svém prvním spuštění vytvoří adresář .links , buďto v domovském adresáři uživatele (když je nastavena proměnná prostředí \$HOME ), nebo v adresáři se spustitelným souborem. Do tohoto adresáře se ukládají veškeré konfigurační informace, záložky a historie. Obsahuje tyto soubory:

Soubory jsou čistě textové, tedy se znalostí jejich vnitřní struktury je lze upravovat libovolným textovým editorem.

Záložky

Záložky jsou uloženy ve formátu kompatibilním s prohlížečem Netscape 4.X. Tedy v HTML, kde jsou adresáře realisovány konstrukcí

,
a položky konstrukcí . Záložky se ukládají jako odkaz (tedy pomocí tagů ,

Záložky se ukládají v kódování, které si uživatel zvolí. Základní nastavení je UTF-8.

Pokud si uživatel nastaví jiný soubor pro ukládání záložek, záložky se budou ukládat do daného souboru. Do souboru .links/bookmarks.html se záložky ukládají při základním nastavení.

Ukázka vnitřní struktury souboru:

Links bookmarks

Links

Calibration Procedure
Procedura kalibrace
Links Homepage
Links: domácí­ stránka
Links - Manual

Historie

links.his obsahuje historii navštívených URL. Tato historie se použije v dialogu pro zadávání URL. Struktura souboru je velmi jednoduchá. Na každém řádku je napsáno jedno URL.

Konfigurační soubory

Struktura konfiguračních souborů links.cfg a html.cfg je stejná. Jedná se o textové soubory, kde je na každém řádku uveden název konfigurační proměnné a za ním po mezeře následuje hodnota, případně, pokud se proměnná skládá z více hodnot najednou, mezerami oddělený seznam hodnot. Na pořadí jednotlivých řádků v souboru nezáleží. Komentáře se uvozují znakem vězení "\#" a končí s koncem řádku.

Názvy proměnných tedy nesmí obsahovat mezeru, proto se v názvu místo mezery používá podtržítko. Řetězce se ukládají do uvozovek, aby se do nich dala zapsat i mezera. Čísla se ukládají klasicky, reálná čísla též klasicky s tečkou. Název kódové stránky se ukládá v textové podobě, stejně jak je uveden v překódovacích tabulkách, ukládá se bez uvozovek. Například ISO-8859-2 .

Názvy jednotlivých konfiguračních proměnných nemá smysl uvádět, protože s přidáním nové volby do nastavení prohlížeče typicky přibyde nová konfigurační proměnná, navíc název je intuitivní. Tedy pouze pro ilustraci:

enable_global_resolution 1
js_recursion_depth 1000
js_memory_limit 2k
bookmarks_codepage ISO-8859-2
bookmarks_file "/home/brain/.links/bookmarks.html"
ftp.anonymous_password "somebody@host.domain"
terminal "linux" 1 1 5 ISO-8859-2
terminal "xterm" 0 0 0 ISO-8859-2
user_gamma 0.880000
bfu_aspect 1.000000
aspect_on 1
dither_letters 1

Do html.cfg se ukládá pouze nastavení z dialogu "HTML nastavení". Do links.cfg se ukládá veškerá zbylá konfigurace.

Nahrávání a ukládání konfigurace se nachází v default.c , kde je tabulka struktur links\_options , ve které jsou popsány jednotlivé konfigurační proměnné, jejich názvy, mezní hodnoty a funkce pro čtení a zápis.

Obecně o programování Links

Tuto kapitolu by si měl přečíst každý, kdo do Links bude něco programovat. Jsou zde uvedena pravidla, která je nutno při zasahování do prohlížeče dodržovat.

C jazyk

Links je psán celý v C, C++ se nepoužívá. Links je psán tak, aby byl zkompilovatelný klasickým ANSI C bez GNU rozšíření. Je třeba dát pozor na následující rozšíření, která sice projdou v gcc, ale neprojdou v ANSI C (a kterých byl původní Links plný a dostávali jsme na to stížnosti):

C++ komentáře

// tohle v cc neprojde
/* je potřeba používat tyto komentáře */

Label na konci bloku

fn()
{
    nějaký kód....
    label:

} je potřeba nahradit
fn()
{
    nějaký kód....
    label:;

}

Inicialisace struktur nekonstantními výrazy

struct bla {
    int a, b;

;

int a1, a2;

fn() { struct bla x = {a1, a2}; }}

K otestování přenositelnosti Links na ANSI C je třeba ho nahrát na Solarisy nebo Irixy na Malé Straně a napsat (za současného modlení aby na Irixu nespadl slabostí kernel):

export CC=cc
./configure
make
Pak se bude kód kompilovat ANSI C místo GNU C. Vypíše to spoustu warningů, ale výsledný kód je funkční.

Přidávání zdrojáků

Napíšeme foo.c . Přidáme do Makefile.am do řádku links\_SOURCES foo.c a na začátek foo.c přidáme:

#include "cfg.h"
#include "links.h"

Po přidání do Makefile.am je potřeba spustit automake a autoconf , které znovu vygenerují Makefile , teprve pak se po spuštění make bude kompilovat i přidaný foo.c .

Používání autoconfu

configure.in je shell script, ve kterém jsou makra. Makra jsou procesorem m4 expandována na další příkazy shellu (jak psát portabilní shell skripty se dočtete v info autoconf ). Řetězce se v m4 dávají do $[$ hranatých závorek $]$.

Nejčastěji používaná makra:

Další makra --- viz info autoconf .

Velikosti dat

Nesmí se předpokládat, že sizeof(int) == sizeof(void *) . Neplatí to na Alphě. Je možno předpokládat, že sizeof(int) <= sizeof(void *) <= sizeof(long) .

char je na některých systémech signed a na některých (třeba IRIXy na Malé Straně) unsigned . Aby se zabránilo chybám (jaké v původním browseru Links\ také skutečně byly), tak se před každý char bude psát unsigned . char bez specifikace se v kódu vyskytnout nesmí, signed char se může použít, když je znaménko potřeba.

Alokace paměti

Nepoužívat malloc, realloc, free . Místo nich používat mem\_alloc , mem\_realloc, mem\_free . Tyto funkce mají navíc kontrolu na memory leaky. Když se vyskytne leak, tak se při ukončení napíše soubor a řádek, kde se příslušná paměť alokovala, a dumpne core.

Chyby

Následující funkce je třeba volat při různých chybových stavech. f/printf by se pokud možno nemělo používat vůbec --- třeba jednoho dne bude potřeba zpracovávání chyb změnit.

Řetězce

Pro práci s řetězci jsou v Links k disposici tyto funkce:

Řetězce s prealokací

Následující funkce patří k sobě a mohou být používány pouze na řetězcích vytvořených pomocí init\_str() .

Datová struktura reprezentuje posloupnost znaků, z nichž žádný není nulový (tedy to, co se myslí pod pojmem řetězec v jazyce C). Instance této struktury je definována ukazatelem a délkou. Délka je vždy >=0 , a vyjadřuje počet těch znaků, které jsou reprezentovány. Ukazatel je vždy různý od NULL. Podíváme-li se do paměti, na kterou ukazuje ukazatel, uvidíme tam obsah této datové struktury, za kterým bude nulový znak (terminátor), a na další obsah této paměti se již nesmí koukat. Ukazatel vždy vznikl z mem\_alloc nebo mem\_realloc . Destrukce struktury se provádí tak, že se zavolá mem\_free na ukazatel. Konstrukce se nesmí dělat pokoutně, musí se použít init\_str() . Datová struktura je implementována exponenciálni prealokací o základu 2. Kód těchto funkcí je v souboru links.h .

Funkce se používají tak, že se inicialisuje řetězec funkcí init\_str() , vytvoří se integerová proměnná a nainicialisuje se nulou. Dalším funkcím se předávají ukazatelé na řetězec a integerovou proměnnou. Po práci s řetězcem se na řetězec zavolá mem\_free() .

Typické použití těchto funkcí vypadá asi takto. Je to poměrne efektivní, protože funkce dělají prealokaci (exponenciální) a tak nevolají realloc při každém přidání.

{
    int l = 0;
    unsigned char *str = init_str();
    add_to_str(&str, &l, "Text:");
    add_chr_to_str(&str, &l, ' ');
    add_num_to_str(&str, &l, 10);
    printf(str);
    mem_free(str);

}

Toto je špatně:

{
    int l = 5;
    unsigned char *str = stracpy("12345");
    add_to_str(&str, &l, "bla");

} Funkce stracpy nedělá potřebnou prealokaci, takže výsledkem bude vystřílená paměť.

Seznamy

Pokud nějakou strukturu chceme řetězit v seznamu, musíme zajistit, aby první dva prvky té struktury byly pointery na následující a předchozí položku (next a prev ). Pokud budou položky next a prev na jiném místě, bude se do struktury střílet! Příklad:

struct polozka_seznamu {
    struct polozka_seznamu *next;
    struct polozka_seznamu *prev;

    /* a tady jsou uz dalsi volitelne polozky */
    int a, b;
    unsigned char c;

} Hlavu seznamu deklarujeme takto:
struct list_head hlava_seznamu = { &hlava_seznamu, &hlava_seznamu 
;}

Pro práci se seznamy slouží následující makra:

Jak používat grafiku (textový vs. grafický mód)

Links má běžet v textovém i grafickém módu. Zkompilovat jde buď jen pro textový mód nebo pro textový i grafický mód (pomocí ./configure --enable-graphics ). V grafickém módu se pouští s parametrem -g .

Kód by měl být psán tak, aby uživatelé, kteří chtějí pouze textový prohlížeč, nebyli zatěžováni spoustou grafických funkcí. Textový prohlížeč by měl zůstat rozumně malý. Pokud je Links zkompilován pro textový i grafický mód, je definováno makro G . Proměnná F určuje, zda se právě běží v textovém(0) nebo grafickém(1) módu. Pokud byl browser zkompilován pouze pro textový mód, je F makro, které je definované na hodnotu 0. Typický kód, mající se rozdvojit podle módu, vypadá takto:

if (!F) {kód pro textový mód...
#ifdef F
    
else {kód pro grafický mód... #endif }} Existují další makra pro usnadnění rozhodování:

Psaní javascriptu

Při konfiguraci Links (před kompilací) je možno vypnout javascript. Proto je potřeba kód javascriptu kompilovat pouze, když je javascript zapnutý. K tomu slouží makro JS . Veškerý kód javascriptu tedy musí být uzavřen mezi \#ifdef JS a \#endif . Tedy takto:

#ifdef JS
   /* kód, který se provádí při zapnutém javascriptu */
#endif /* JS */
Pokud některé javascriptové funkce nebo kusy kódu musí být v kódu i při vypnutém javascriptu, použije se opět podmíněný překlad. Jelikož taková funkce při vypnutém javascriptu obvykle nic nebude dělat, kód bude vypadat například takto:
#ifdef JS
void jsint_scan_script_tags(struct f_data_c *fd)
{ /* kód, který se provádí při zapnutém javascriptu */ 
#else void jsint_scan_script_tags(struct f_data_c *fd) { } #endif}

Debugování javascriptu

Podle definovanosti konstant DEBUZIM a BRUTALDEBUG se vypisují nebo nevypisují hlášky o tom, jak probíha analýza. Závislost na ničem není. Podobně fungují i makra debug (původní debug oddefinováno v ipret.c a ns.c ) a idebug (v builtin.c , context.c ). Buďto jsou definována jako printf , nebo se místo nich vloží prázdné místo, normálně jsou vypnuté. Pak jsou tu konstanty DEBUGMEMORY --- podle ní se nastavuje komentář k argumentům uloženým na bufferu, DEBUZ\_KRACHY --- při internalu a js_erroru vysype do links\_debug.err údaje o místě, kde k chybě došlo. Konstanta DEBUZ\_KRACHY je poněkud nebezpečná a v normálním provozu by neměla být definována!

U konstanty DEBUGMEMORY je důležité, aby byla nastavena jenom když se alokuje pomoci debug\_mem\_alloc a freeuje pomocí debug\_mem\_free , proto je kolem nich v struct.h \#ifdef na to, jestli je DEBUGLEVEL rovna 2.

Formáty obrazových dat

Formát obrazových dat je charakterizován jednotlivými přítomnými kanály, jejich hloubkou, paměťovou organizací a gammou (kromě alphy, která nemá gammu). Fotometrickou reprezentací dále rozumějme veličinu přímo úměrnou množství fotonů, které vycházejí z daného pixelu na monitoru uživatele (nikoliv tedy množství světla na scéně při pořizování snímku nebo množství světla, které umělec zamýšlel, aby vycházelo z monitoru uživatele). Fotometrická reprezentace budiž definována pouze tehndy, je-li prohlížeč správně okalibrován na příslušný display.

Členění do modulů

\epsfxsize15cm \epsfbox{diagram.png
} Obrázek znázorňuje rozdělení programu na jednotlivé moduly (obdélníčky s názvy) a jejich vzájemnou komunikaci (čáry vedoucí mezi obdélníčky). Obrázek je kvůli přehlednosti zjednodušen. Názvy modulů jsou většinou odvozeny od jmen jednotlivých C zdrojáků. Pokud tedy chcete vědět soubor, ve kterém se daný modul nachází, s největší pravděpodobností to bude soubor jméno\_modulu.c .

Select smyčka

Základem programu je select smyčka nebo též scheduler . V této části se plánují všechny události, které mají nastat, a odtud se volají jednotlivé části prohlížeče. Select smyčka je kooperativní scheduler. Všechny části prohlížeče musí být napsány tak, aby v nich řízení nezůstávalo příliš dlouho, protože by nemohly být volány jiné části, což by se například projevovalo nereagováním na pokyny uživatele. Select smyčka se nachází v souboru sched.c , na obrázku zobrazena není, protože funkce scheduleru jsou volány ze všech částí prohlížeče, což by obrázek učinilo nepřehledným. Celý život linkse se odehrává ve funkci select\_loop , která pomocí funkce select čeká na ruzné události.

Session

Modul session zajišťuje managemenet formátování, natahování a zobrazování dokumentů a volání javascriptu. Modul též obsahuje cache na zformátované dokumenty. Zdrojové texty najdete v souboru session.c . Tento modul žádnou z výše popsaných funkcí sám nevykonává, pouze se stará o jejich správu a volá další moduly, aby práci vykonaly.

Object requester

Ke stahování objektů slouží object requester , v obrázku je vyznačen jako modul objreq , zdrojový kód je umístěn do souboru objreq.c . Object requester se stará o vyžadování dokumentů ze sítě, přesměrování a stahování. Samotné stahování souborů nevyřizuje, pouze zařazuje požadavky do fronty scheduleru. Object requester a všechny části pod ním pracují pouze s celými soubory. To znamená, že soubory nijak neinterpretují, nedekódují a podobně. Pokud kterákoliv jiná část prohlížeče chce stahnout nějaký soubor, zavolá právě funkci object requesteru.

Sched

Modul sched , který se nachází v souboru sched.c , je scheduler requestů. Úzce spolupracuje s object requesterem, od kterého přijímá requesty a vyřizuje je. Na druhé straně spolupracuje s cachí na stažené soubory (modul cache ), přidává do ní nové soubory, pokud se soubor nachází v cachi, vrátí ho z cache. Scheduler requestů rozděluje požadavky (které nejsou vyřízeny cachí) mezi jednotlivé protokoly: http, https, ftp, finger, file. Scheduler také spolupracuje s modulem url , s jehož pomocí dekóduje URL a zjišťuje, jaký protokol má požadavek vyřídit.

Chování scheduleru requestů ovlivňují uživatelsky nastavitelné parametry v "nastavení sítě": maximální počet spojení, maximální počet spojení k jednomu stroji, počet pokusů, atd.

Cache

Modul cache se nachází v souboru cache.c . Tento modul je souborová cache. Do ní se ukládají již stažené soubory. Chování cache ovlivňuje parametr "velikost cache", který si uživatel může nastavit. Modul se stará též o vyhazování souborů z cache.

Souborová cache používá strategii LRU, ale poněkud modifikovanou --- dříve vyřazuje velké soubory (zvýhodňuje malé soubory). Cache se po přidání nového souboru a při určování, které soubory vyřadit, prochází na tři průchody. V prvním průchodu se prochází soubory od nejstaršího směrem k mladším a dokud velikost přesahuje určitou mez, soubory se označí k vymazání. Ve druhém průchodu se prochází cache od nejmladších souborů a pokud se nalezne označený soubor, který by šel ještě ponechat v cachi, aniž by byla překročena velikost cache, soubor se odznačí. Nakonec ve třetím průchodu se označené soubory z cache odstraní. Při stahování do souboru (funkce "download" nebo "stahování") se soubory do cache neukládají, pokud jejich velikost přesahuje čtvrtinu maximální velikosti cache.

Url

Modul url , který se nachází v souboru url.c , je soubor funkcí pro práci s URL. Obsahuje funkce pro parsování URL: rozdělení na části protokol, port, uživatel, heslo, server, adresář, .... Dále obsahuje funkce na spojování URL (vytváření absolutního URL z relativního) a tabulku protokolů (které funkce se mají zavolat na který protokol, parametry jednotlivých protokolů). Funkce z modulu url jsou volány i z jiných modulů, zejména funkce pro parsování a spojování URL, tyto závislosti v obrázku pro jednoduchost nejsou nakresleny.

Http, https, finger, ftp, file

Moduly http , https , finger , ftp a file najdete v stejně pojmenovaných *.c zdrojových souborech. Tyto moduly zajišťují rozhraní jednotlivých protokolů. Mají za úkol stahnout konkrétní soubor a komunikace s příslušnou protistranou je již na nich. Modul http spolupracuje ještě s modulem cookies , v případě přijetí HTTP cookie.

Všechny moduly pro protokoly používají modul connect (v souboru connect.c , na obrázku není pro jednoduchost uveden). Modul obsahuje funkce pro navazování spojení a pro jednoduché I/O z/do bufferu.

Cookies

Tento modul najdete v souboru cookies.c . Obsahuje funkce pro práci s cookies. V modulu je seznam všech cookies a seznam všech domén a funkce, které s cookies pracují: funkce pro smazání cookie, vytvoření cookie, přijetí cookie, odmítnutí, poslání všech cookies pro daný server. Tento modul je částečně využíván i rozhraním javascriptu, protože javascript umožňuje práci s cookies, tento vztah v obrázku pro zjednodušení není zakreslen.

Jsint

Modul jsint , který najdete v souboru jsint.c , je rozhraní mezi javascriptem a prohlížečem. Rozhraní javascriptu sahá do většiny částí prohlížeče a zakreslení všech těchto vztahů by učinilo obrázek poněkud méně čitelným, proto jsou v obrázku zakresleny pouze hlavní vztahy mezi session a interpretem javascriptu.

Rozhraní zejména obsahuje tzv. upcally , neboli funkce, které volá javascript kdykoliv chce modifikovat nebo přistupovat k interním strukturám prohlížeče (dokument, rámy, okna, formuláře, obrázky, odkazy, tlačítka, vnitřní proměnné, ...). Javascript se nikdy nesmí přímo odkazovat ukazateli na konkrétní objekty v prohlížeči. Mohlo by se totiž stát, že daný objekt přestane existovat a javascript se odkáže neplatným pointerem, to by samozřejmě vedlo ke katastrofě. Proto se javascript odkazuje pomocí čiselných identifikátorů jednotlivých objektů. Identifikátor je long , který v sobě má zakódován typ objektu a pak jednoznačnou identifikaci v rámci daného typu. Pokud se javascript odkáže na neplatný objekt, nic se nestane, upcall nic neprovede a vrátí se. V upcallech se také vždy testuje, zda javascript má právo na ten konkrétní objekt přistupovat. Pokud ne, upcall se ukončí (jako v případě odkázání na neexistující objekt).

Některé upcally se volají přímo a přímo vrací hodnotu, jiné je potřeba volat ze select smyčky. Aby mohly upcally volané ze select smyčky vrátit nějakou hodnotu, volají funkce zvané downcally . Pomocí downcallů se vrátí hodnota z upcallu do javascriptu. Pokud javascript zavolá upcall ze select smyčky, zablokuje se a čeká na odpověď. Jakmile upcall zjistí požadované informace nebo provede požadovanou činnost, zavolá downcall, který javascript odblokuje, případně mu předá výsledek, a javascript pokračuje dále. Javascript se zablokuje samozřejmě pouze v tom kontextu, který zavolal upcall, ostatní kontexty běží dále.

Poslední součástí rozhraní javascriptu jsou funkce pro vytváření a rušení kontextu javascriptu a pro spouštění javascriptu.

Javascr.l --- lexikální analýza

Modul javascr.l je lexikální analyzátor vygenerovaný programem Flex . Zdrojový soubor v C je možno najít v javascr.c , vstup pro Flex pak v adresáři parser v souboru javascr.l .

Úkolem lexikální analýzy je rozbít vstupní řetězec do sady tokenů, které postupují dále k syntaktické analýze. Tokeny mohou být nemálo typů. Lexikální pravidla byla opsána z normy javascript 1.1 od Netscape Corporation a poněkud upravena s vyhlídkou na snazší syntaktickou analýzu. Např. každé řídící slovo má svůj vlastní typ tokenu (while , for , ...). K syntaktické analýze postupují tokeny číslované typem long (možná by stačil int , ale jelikož při jeho psaní nebylo jasné, jestli nebude potřeba místo čísla vracet pointer, byl vybrán typ, který je konvertovatelný na pointer.

Typy tokenů

Řidícím slovům stačí pouze long říkající vše. Jedná-li se o nějaký literál, pak pro boolské literály jsou použity dva různé tokeny (TRUE a FALSE ), pro nullový literál token NULL . Numerický literál odesílá ještě v proměnné yylval buďto hodnotu celého čísla, nebo pointer na necelé. yylval je typu long kvůli přetypovatelnosti na integer i pointer. Řetězce posílají v proměnné yylval ukazatel na místo v paměti, kde se řetězec nachází.

Identifikátory

Každemu identifikátoru je již při lexikální analýze přiřazen klíč, pod kterým bude v celém programu vystupovat (tento klíč je jednoznačný i pro "vnořené" identifikátory, tedy ať už se identifikátor vyskytuje jako proměnná a stejně se jmenuje kupř. nějaká metoda nějakého objektu, budou mít tyto klíče stejné. Kde se objekt identifikátorem odkazovaný v paměti nachází se zjišťuje z "adresného prostoru", který je až záležitostí interpretu mezikódu. Při lexikální analýze tedy vzniká jakýsi "namespace", který přiřazuje každému identifikátoru nějaký klíč. Indexování proměnných klíčem bylo vybráno proto, že porovnat dva longy je podstatně rychlejší, než testovat shodu dvou řetězců (zdržení se realizuje za každý výskyt proměnné ve zdrojovém textu, nikoliv za každý dotaz na ni při interpretaci).

Lexikální analýza též odstraňuje komentáře a tomu podobné pro význam programu nepotřebné věci (konce řádku, zbytečné mezery...).

Javascript.y --- syntaktická analýza

Toto je modul syntaktické analýzy javascriptu. Syntaktický analyzátor je vygenerován programem Bison , zdrojový kód v C je v souboru javascript.c .

\penalty-10000

Syntaktická analýza

Syntaktická analýza dostává na vstupu jednotlivé tokeny a má "říct, jak spolu souvisejí", tedy postavit syntaktický strom podle pravidel gramatiky. Tuto gramatiku jsme téměř opsali opět z normy javascript 1.1. Lexikální i syntaktická analýza předcházejí vlastní interpretaci, jelikož interpretování "z čisté vody", tedy z čistého zdrojového kódu právě interpretovaného javascriptu by bylo značně zdlouhavé, navíc bison neposkytuje dostatečně komfortní prostředí pro samotnou interpretaci --- bylo by nutné udržovat pohromadě syntaktický analyzér (který je už sám o sobě dost dlouhý) v jednom souboru s interpretačními pravidly (ta jsou ještě delší). Syntaktický analyzér pouze podle pravidel opsaných z gramatiky z posloupnosti tokenů postaví syntaktický strom tvaru:
operátor, ukazatel na první argument, ukazatel na druhý argument, \dots,\\ukazatel na šestý argument.

Šest argumentů není nikdy použito (maximum jsou čtyři, návrh natvrdo sestrojit sedmice je podložen těmito argumenty: Sice je v určitém smyslu poněkud marnotratný (průměrný počet potomků ve stromě je mezi dvěma a třemi), navíc není zcela pružný (změna gramatiky může někde vynutit třeba 7 synů), zato je ale poměrně jednoduchý, není potřeba udržovat počet synů a komplikovaně pro ně alokovat a odalokovávat paměť, navíc změna gramatiky by reprezentovala takový zásah do interpretu, že přidání pár slotů na syny by byla nevinná dětská hra (i když samotné přidání nějakých pravidel by rovněž problémem nebylo - postačovalo by přidat příslušná pravidla do javascript.y, eventuálně nové tokeny do javascr.l a změny interpretující funkce do ipret.c).

Generátor mezikódu

Generování interkódu probíhá při syntaktické analýze. Celý výpočet javascriptu je zavřen ve struktuře struct js\_context , která obsahuje zejména:

Fosilie

Funkce terminál a neterminál. V minulosti se jevilo jako dobrý nápad rozlišovat, co je terminál (nemá potomky typu pointer, ale hodnota) a co neterminál (rodič nějakých terminálů nebo neterminálu). Posléze se však ukázalo, že uzly jsou natolik heterogenní, že takovéto dělení je úplně zbytečné. Až bude trocha času na civilizování kódu, tak jednu z těchto funkcí vymažu (možná už jsem to udělal, ale nepamatuju se).

Builtin

Builtin je modul vestavěných funkcí, objektů a proměnných. Zdrojáky můžete najít v souboru builtin.c . Tento modul je volán z interpretu javascriptu, kdykoliv se čte nebo zapisuje vestavěná proměnná. Vestavěný objekt je například matematika, práce s řetězci, datum a další, pak samozřejmě vše co je na stránce, formuláře, odkazy, okna atd. Z pohledu javascriptu se nepozná, zda je vestavěná proměnná, funkce či objekt "uvnitř" prohlížeče (zda se například jedná o nějaký formulář na stránce a podobně), z hlediska javascriptu je přístup na vestavěné proměnné a funkce jednotný. Pokud se jedná o "vnitřní" součást prohlížeče, modul builtin zavolá upcall na přistoupení k danému objektu.

Jak již bylo zmíněno, mezi vestavěné funkce a objekty patří matematika. Součástí matematiky je i počítání MD5 sumy. Kód na práci s MD5 můžete nalézt v souborech md5.c , md5.h , md5hl.c . Tyto soubory nepsal nikdo z týmu projektu, jedná se o externí kód stažený z webu.

Ipret --- interpret mezikódu

Interpret mezikódu, modul ipret je nejnáročnější částí celého interpretu. Jeho hlavní část lze najít v souboru ipret.c , v souboru ns.c je možno najít funkce obsluhující namespace. Interpretace probíhá tak, že funkce ipret postupně a organizovaně prohlíží strom. Jediné, co potřebuje vědět, je, v kterém vrcholu teď stojíme, kolikátý argument daného operátora zpracováváme a jaké argumenty už máme spočítané. Když má operátor vypočteny všechny argumenty, spočítá svou hodnotu a vrátí řízení "nadřazenému uzlu", který jeho výpočet použije jako jeden ze svých argumentů. Důležité je, že argumenty se udržují na zásobníku argumentů a vlastnosti zásobníku zaručují, že ve chvíli, kdy se budeme shánět po svých argumentech je tam budeme mít v pořadí: poslední, předposlední, ... první (pokud nechceme jinak). Stejně tak teoretické vlastnosti zásobníku zaručují, že vždy po ukončení výpočtu v současném uzlu se vrátíme do bezprostředně předcházejícího uzlu, který má ještě zájem počítat (zájem počítat už např. nemá operátor program, který již zavolal svůj druhý argument. Funkce program vznikla z pravidla: program->program program , tedy pouze řetezí jednotlivé bloky programu.

Vztahy k okolí

Interpretace začíná zavoláním js\_create\_context , která vytvoří strukturu js\_context (popsanou výše). V této funkci jsou do namespaců a addrspaců doplňovány vestavěné funkce.

Když je potřeba interpretování zastavit (dočasně ukončit), zavolá se callback. Po tomto zavolání může interpret být ještě probuzen dalším požadavkem.

Je-li potřeba s příslušným skriptem již definitivně skoncovat, zavolá se funkce
js\_destroy\_context , která zruší kontext a tím i všechna data se skriptem spojená.

View a view\_gr

Moduly view a view\_gr můžete najít v souborech view a view\_gr.c . Modul view má na starost zobrazování dokumentu a pohyb po dokumentu, view\_gr zobrazuje dokument v grafickém módu. Najdete zde sazeč stránky pro textový i grafický režim, funkce pro handlování uživatelských událostí jako je například kliknutí myší, scroll posun stránky, vyplňování formuláře, hledání na stránce, přepínání rámů, otevírání nového okna, ukládání dokumentu. Pak také vyřizování event handlerů javascriptu: OnClick, OnMouseOver, OnMouseOut, ....

Z těchto modulů jsou volány "nižší" funkce pro čtení klávesnice, čtení myši, kreslení na obrazovku, sázení textu, psaní na terminál a kreslení obrázků.

Img a img\_cache

Tyto dva moduly zajišťují veškerou práci s obrázky, počínaje stahováním ze sítě a kreslením konče. Modul img se nachází v souboru img.c , obsahuje funkce pro vkládání obrázků do dokumentu, dekodéry jednotlivých obrazových formátů, které jsou uloženy v souborech gif.c , jpeg.c , tiff.c , png.c , xbm.c a funkce pro vykreslování obrázků do dokumentu. img\_cache je cache na dekodéry obrázků, ukládají se do ní dekodéry ve všech stádiích běhu: ještě nespuštěné (čekající na stažení obrázku ze sítě), běžící i doběhnuté (hotové dekódované a zditherované obrázky). Obrázkovou cache najdete v souboru img\_cache.c . Obrázková cache je klasická LRU cache, jejíž velikost si uživatel může nastavit v menu.

Modul img je volán také z rozhraní javascriptu upcally na změnu zdrojového URL obrázku. Tento vztah pro jednoduchost není do diagramu zakreslen.

HTML parser: moduly html\_r, html\_gr, html, charsets

V modulu html v souboru html.c najdete kompletní parser HTML jazyka. V souboru Skládá se zejména ze spousty funkcí, které parsují jednotlivé HTML elementy. html\_r (v souboru html\_r.c ) je parser a sazeč HTML v textovém módu, html\_gr (v souboru html\_gr.c ) parser a sazeč v grafickém módu. Tyto dva moduly postupně parsují dokument, vytvářejí jednotlivé objekty stránky a ukládají je na stránku. Grafický sazeč stránky volá z modulu img funkce pro vkládání obrázků. html\_tbl.c je kód pro sázení tabulek, jak v grafickém, tak i v textovém módu. Ten je volán grafickým a textovým sazečem stránky. Modul html volá modul charset , který zajišťuje překlad kódování znakových sad. Některé další části Links modul charset též volají, ale to není do diagramu pro jednoduchost zakresleno. Chování sazeče HTML je ovlivněno "HTML nastavením" v menu.

Moduly bfu a menu

Veškeré uživatelsky interaktivní části Links jsou soustředěny do modulu bfu , který naleznete v souboru bfu.c . Jsou zde funkce pro vytváření dialogů, menu, klikátek, message boxů, okýnek s dotazem, s oznámením, okýnek pro zadávání textu. Dále pomocné funkce pro vytváření vlastních dialogů: formátování tlačítek, checkboxů, radio tlačítek, zadávacích políček, .... V modulu menu , který lze najít v souboru menu.c , se nacházejí definice všech menu v Links.

Tyto moduly volají funkce grafických driverů --- pro kreslení na ploch a čar na obrazovku a funkce pro sázení písmen (modul dip ).

Grafické ovladače

Grafické ovladače zahrnují moduly drivers , svgalib , x , pmshell , fb , atheo s a terminal .

Jednotné rozhraní pro grafické drivery se nachází v modulu drivers , v souboru drivers.c . Toto rozhraní obsahuje jednoduchá grafická primitiva pro nakreslení čar, vybarvení plochy, zaregistrování bitmapy, nakreslení bitmapy, vrácení barvy, scroll, nastavení ořezávací plochy a další. Modul drivers obsahuje ještě simulaci virtuálních zařízení --- přepínání virtuálních grafických konzolí v Links jako emulace více oken (například pro svgalib nebo framebuffer). V modulech svgalib , x , fb , pmshell , atheos (v souborech svgalib.c , x.c , fb.c , pmshell.c , atheos.cpp ) se nacházejí implementace grafického rozhraní na jednotlivých grafických systémech.

Modul terminal (soubor terminal.c ) obsahuje rozhraní pro výstup na textový terminál: psaní písmen, čtení událostí myši (z gpm), čtení z klávesnice, inicialisace, ukončení, mazání obrazovky, .... Grafický driver fb a modul pro výstup na terminál používají ještě funkce pro čtení klávesnice ze souboru kbd.c . Tento modul pro jednoduchost není zakreslen v diagramu, modul obsahuje inicialisaci klávesnice a funkce pro čtení kláves.

Dip, dither, font\_data a font\_cache

Modul dip provádí rendering písmen a bitmap v grafickém módu, tisk textu, aplikaci gamma korekce, modul dither provádí ditherování pomocí Floyd-Steinbergova algoritmu. V souboru dither.c jsou nízkoúrovňové ditherovací rutiny, v souboru dip.c rutiny na gamma korekci, alfa kanál, funkce pro nahrávání a výběr fontů, tisk řetězců. Součástí souboru dip.c je i font\_cache --- cache na nascalovaná, zditherovaná písmenka s již aplikovanou gamma korekcí. Cache používá metodu LRU pro uvolňování místa. Bitmapy fontů, neboli modul font\_data , jsou uloženy v souboru font\_include.c ve formě PNG souborů uložených v C zdrojáku.

Vnitřní struktury a jejich komunikace

\epsfxsize10cm \epsfbox{struktury.png
}

Na obrázku nahoře je vidět důležité struktury prohlížeče a jejich vzájemnou provázanost.

Obdélníčky na obrázku znázorňují jednotlivé struktury, šipky naznačují vazby mezi nimi --- tedy ukazatele. Pokud je u struktury napsáno "pole", znamená to, že ukazatel míří ne na strukturu, ale na pole struktur. Názvy u šipek znamenají název příslušného pointeru. Šipky do kruhu znázorňují kruhový seznam (jako například kruhový seznam struktur window , na který ukazuje ukazatel windows ze struktury terminal )

Struktura terminal odpovídá jednomu oknu prohlížeče. Tedy po zavolání funkce "Otevři nové okno" se vytvoří nová struktura terminal . Struktura tedy odpovídá jednomu oknu v okenním systému nebo jedné virtuální konzoli.

graphics\_device je přítomna pouze v grafickém režimu a je ve vazbě 1:1 se strukturou terminal . Ze struktury terminal ukazuje pointer windows na kruhový seznam struktur window .

Struktura window vyjadřuje plochu, na kterou lze kreslit a která dostává události od klávesnice a myši. Takovouto plochou může být menu (struct menu ), hlavní menu (struct main\_menu ), dialog (struct dialog\_data ) nebo plocha, kde se zobrazuje HTML stránka (struct session ). Ukazatel data míří na strukturu, která dále popisuje tuto plochu. Plochy jsou navrstveny nad sebou, události propadávají od nejvyšší k nejnižší vrstvě, dokud ji nějaká vrstva nezachytí a nezpracuje.

struct session , jak již bylo řečeno, popisuje oblast, kde se zobrazuje HTML stránka. Teoreticky koncepce Links umožňuje více session na jednom terminálu, v praxi je na jednom terminálu vždy jedna session .

struct f\_data\_c reprezentuje jeden rám na HTML stránce. Jelikož rámy v HTML mohou mít podrámy, podrámy mohou obsahovat opět další podrámy atd., struktura obsahuje kruhový seznam podrámů subframes , jak znázorňují šipky do kruhu.

Ze struktury f\_data\_c míří ukazatel vs na strukturu view\_state , která obsahuje dynamické informace z příslušného f\_data\_c . To je například pozice na stránce, pozice ve vyhledávání a podobně. Mezi dynamické informace také patří stav formulářů (vyplněné hodnoty, stav tlačítek atd.), které jsou reprezentovány polem struktur form\_info , na které z struct view\_state míří stejnojmenný ukazatel. Každé form\_info odpovídá stavu jednoho elementu formuláře.

Statické informace o stránce jsou umístěny ve struct f\_data , která se ukládá v dokumentové cachi. Struktura f\_data obsahuje pole odkazů (struktur link ), kruhový seznam struktur tag , což jsou tzv. anchors (místa v dokumentu, na která se dá odkazovat, vzniknou konstrukcí ... ). Kruhový seznam struktur form\_control zachycuje statické informace o formulářích. Každá struktura form\_control odpovídá jednomu elementu formuláře.

Statický popis stránky se liší pro textový a pro grafický mód. V textovém módu je stránka jednoduše popsána polem line řádek na stránce, kde se každá řádka skládá z pole znaků chr .

V grafickém režimu je stránka popsána soustavou grafických objektů g\_object\_area , g\_object\_line , g\_object\_image , g\_object\_text , g\_object\_table . g\_object\_area popisuje obdélníkovou plochu v dokumentu. Obsahuje pole řádků g\_object\_line , kde každá řádka může být složena z textů (g\_object\_text ), obrázků (g\_object\_image ) a tabulek (g\_object\_table ). Tabulka je opět soustava objektů g\_object\_area , které se opět skládají z řádek atd.

Princip jednotlivých částí

Fonty

Fonty jsou obdélníky s barvou pozadí, na kterých je nakreslené písmeno barvou popředí. Obdélníky se nemohou překrývat. V následujících řádkách textu se obdélníky na výšku dotýkají. Při jejich tisknutí se nepoužívají žádné fontovací funkce X, svgalib, pmshell ani ničeho podobného. Používají se pouze funkce pro tištění bitmap. Bitmapy jsou renderovány programem (čímž je zaručeno, že bude moci být 100\ vypadat) přímo ve formátu vhodném pro dané výstupní zařízení (záleží na barevné hloubce) a pak jsou kresleny na obrazovku.

Základem pro fonty jsou obrázky písmenek, tak jak mají vypadat. Písmo je bílé a papír černý. Mezi tím jsou stupně šedé, protože písmenko je převzorkované z velkého rozlišení. Tyto šedotónové obrázky jsou zakompilovány ve spustitelném souboru links a mají výšku typicky 112 pixelů, nicméně mohou ji mít libovolnou. Souvislý text se skládá z řádek, což jsou stejně vysoké pruhy textu. V obrázku písmenka (toho v adresáři font) je horní okraj (horní hrana nejsvrchnější pixelové řady) ztotožněn s hraniční přímkou těchto pruhů, a dolní hrana (dolní okraj nejspodnější pixelové řady) je stotožněna s hraniční přímkou o jednu řadu níže. Hraniční přímka je útvar o nulové tloušťce.

Překrývání ani ligatury se nepodporují z důvodu, že přinášejí málo vizuálniho zlepšení za cenu zavlečení obtížných problémů do sázení, tištění, scrollování, rozsvěcování části textu a podobně. Italické písmo se nepodporuje z důvodu, že by mezera mezi písmeny z důvodu překryvu byla někdy zaměnitelná s mezerou mezi slovy.

Partie, které jsou v obrázcích bílé, budou kresleny "inkoustem", partie černé budou kresleny "papírem". Části s barvou mezi tím budou kresleny lineárně (ve fotonovém prostoru) mezi tím (tedy např. je-li png 8-bitové a barva z rozsahu 0 (černá) -- 255 (bílá) je 12, pak bude smícháno 12/255 inkoustu a (255--12)/255 papíru). Když jsou písmenka barevná (což se nedoporučuje, protože to má za následek zbytečné zvětšení PNG), tak se zkonvertují na černobílé podle aproximační formulky vyjadřující přibližný jas vnímaný člověkem.

Předlohy písmenek jsou hodně vysoké obrázky, například 112 pixelů. Pro kreslení řekněme 16 pixelů vysokého písmenka je třeba bitmapu zmenšit. Na to se použije algoritmus, který namapuje výstupní pixely na vstupní (oboje pixely bere jako obdélníky) a v každém výstupním pixelu vypočítá průměrnou barvu na základě informací o pixelech vstupních. Dělá se to převzorkováním v jednom směru a následným převzorkováním v druhém směru. Pořadí se volí tak, aby mezivýsledek měl tu menší plochu z obou možných variant.

Písmenka, která jsou moc titěrná, takto vyjdou správně - tedy tak, jak by se jevila, kdyby byla natištěna na papíře a snímána idealizovaným scannerem s dokonalým objektivem a CCD prvkem se čtvercovými pixely, mezi nimiž nejsou mezery. Ovšem, jak je mozno vidět v televizi při záběru na dokument s malým písmem (a jak také vyplývá z naměřených funkcí vnímání kontrastu v závislosti na prostorové frekvenci u lidského oka), když jsou písmenka malá, vypadají šedivě a nevýrazně. Je to způsobeno faktem, že malé černé a bílé detaily vytvoří šedivou, která způsobuje subjektivní vjem sníženého kontrastu. Tomuto se předchází následnou korekcí, která slučuje filtr pro zvýšení konstrastu (s oříznutím na černou a bílou, samozřejmě) a filtr pro zvýšení ostrosti. Parametry filtru byly voleny empiricky, aby to dobře vypadalo. Byly dělány také pokusy s převzorkováním ostrou dolní propustí namísto mapování obdélníků, ale výsledek byl špatný (ačkoliv metoda byla ta jediná matematicky správná pro převzorkování velkého obrazu na malý tak, aby se reprezentovatelné frekvence zachovaly beze změny amplitudy i fáze).

Pro tento kombinovaný filtr je použita matice 3x3 bodů natvrdo zakódovaná do algoritmu (a optimalizovaná na základě symetrie). Filtr se používá do výšky písmenek 32 pixelů, dále se již nepoužívá.

Zdrojové PNG soubory jsou uloženy ve spustitelném souboru. Program generate\_font slouží pro výrobu font\_include.c , jenž obsahuje pole bytů zapsané v syntaxi jazyka C, ve kterém jsou uloženy po sobě v pořadí podle čísla znaků všechny potřebné PNG, a pomocnou tabulku umožňující nalézt písmeno a zjistit, jak je jeho PNG dlouhé. PNG se v paměti rozkóduje pomocí libpng a putuje dále do zpracování.

Výhody celého tohoto přístupu jsou následující: pro kompletní funkci prohlížeče je potřeba jeden soubor a příslušné nainstalované knihovny (v případě, že je zkompilován staticky, je třeba jen jeden spustitelný soubor, který může být teoreticky puštěn i misto initu), nevznikají tedy potíže s tím, kam umístit data na různých operačních systémech. Vzhled a podporované fonty nejsou platformně a konfiguračně závislé. Písmenka se dají snadno přidávat (stačí získat vzor písmenka ve tvaru obrázku bez omezení na výšku a šířku, ten je možno získat i z tištěného materiálu nascanováním, úpravou obrazu GIMPem a uložením ve formátu PNG) pouhým překompilováním prohlížeče (což je standarní instalační procedura). Písmenka jsou dobře čitelná i při malé pixelové výšce (na rozdíl od neantialiasovaných fontů, které jsou při nízkých výškách téměř nebo zcela nečitelné).

Písmenka z PNG jsou standardně uložena 8-bitová šedá s gammou 1.0 což odpovídá tomu, že jsou přímo úměrná světlu vycházejícímu z obrazkovky. Použijeme-li je jako alpha masku na 16-bitové barvy, vzniknou nám čísla 0 až 255*255*257. K tomuto číslu přičteme 127 a vydělíme to 255, čímž dostaneme číslo v rozsahu 0--255*257 (65535).

Ruzné druhy písma jsou dělány tak, že každý druh písma má extra sadu obrázků. Podtržené písmo se dělá přikreslováním podtrhávací čáry přes font: při kreslení znaků se nastaví clip nad podtrhovací čáru, pak se nakreslí podtrhovací čára a clip se nastaví pod podtrhovací čáru a nakreslí se písmenka znovu.

Jinak má každý font jméno ve formátu family-weight-slant-adstyl-spacing . Family může být libovolné jméno (fonty ho mají malými písmeny, nehledí se na velká a malá písmena) složené jen z písmen a podtržítek. weight je "bold" nebo "medium", slant je "italic" nebo "roman", adstyl je "sans" nebo "serif", spacing je "mono" nebo "vari".

Když se hledá vhodný font, tak se napřed chce, aby seděly všechny položky co označují font. Tím se najde v souboru font/catalogue jediný font, který se dá na první místo a vyškrtne se. Pak se zruší postupně položky family, adstyl, weight, spacing, slant . Po zrušení každé položky se projde katalog a vyhovující fonty se nasází na další místa. Nakonec je průchod se zrušenými všemi položkami, a tam musí projít všechny fonty, takže se všechny fonty tímto seřadí do žebříčku oblíbenosti pro zadaný požadavek na font. To se nacpe do struktury struct font , a když se hledá písmenko, tak se po hitparádě jde zezhora dolů a dokavaď se nenajde, tak se jde. Když se nenajde ani na posledním místě, tak se vrátí znak reprezentující chybějící písmenko (lebka, kaňka a podobně).

Gamma

Do monitoru vstupuje elektrický signál a vystupuje z něj optický signál. Elektrický signál je přímo úměrný počtu elektronů a optický signál počtu fotonů. Co je foton a elektron snad každý ví. Všechny elektrony jsou stejně velké. Všechny fotony jedné vlnové délky jsou stejně velké.

Počet fotonů není přímo úměrný počtu elektronů na vstupu. Platí například, že $fotony=elektrony^{2.2}$. To 2.2 je gamma toho monitoru. Obdobné kalkulace platí i pro jiná zařízení, pokud jsme schopni se dohodnout, v jakých jednotkách se měří vstupní a výstupní veličiny zařízení. Ne každý monitor má gammu stejnou. A gamma jednoho exempláře monitoru se může lišit i pro jednotlivé kanály red, green, blue. Nejlepší je proto gammu změřit pomocí testovacího obrazce a nastavit ji do prohlížeče, protože pak dostaneme nejdokonalejší obraz. Při zadání nesprávných hodnot gamma mohou vzniknout závady zobrazování jako barevné závoje při ditherování, příliš kontrastní jedny partie obrazu a nedostatečně kontrastní ostatní partie obrazu, případně nesprávné podání barevného tónu v určitých partiích. V případě, že není možno určit gammu, lze použít aproximaci, kdy se všechny tři gammy nastaví stejně, a to na hodnotu 2.2.

Základní podmínka pro to, abychom očekávali vůbec věrný obraz, je nastavit správně jas monitoru. S kontrastem si pak budeme moct kroutit jak chceme, kvalitu obrazu neovlivní, jen jeho intenzitu. Nastavovací procedura následuje: nastavte kontrast na minimum a jas na maximum. Zmenšete obraz abyste jasně viděli rozdíl mezi rámečkem obrazu ještě zasaženým elektronovým paprskem a krajem skla paprskem nezasaženým. Pak snižte jas dokud nepřestane být vidět toto rozhraní. Pro zlepšení viditelnosti je vhodně zhasnout, zatáhnout záclony a podobně. Jakmile rozhraní přestane být vidět, jas se již nesmí dále ubírat. V tomto okamžiku velmi opatrně nalepte kus lepicí pásky na knoflík jasu aby se již nedal nikdy více otáčet nebo se zapřísahejte na Bibli, že do elektronického menu již nikdy na jas nesáhnete. Pak si nastavte kontrast dle libosti a zvětšete obraz zpět do původní velikosti. V případě, že nejste proceduru schopni provést přesně, je lepší nechat jas trochu větší než trochu menší. Přesný popis této procedury je http://www.inforamp.net/ poynton/notes/brightness_and_contrast/index.html

Display gamma je gamma exponent mezi hodnotou vstupující do grafického ovladače (například do paměti grafické karty, do X protokolu, atd.) a počtem fotonů vystupujících z luminoforu obrazovky následkem ozáření elektronovým paprskem.

Jaký má display gamma exponent, to říkají proměnné display\_red\_gamma , display\_green\_gamma a display\_blue\_gamma . Protože gammy se mohou lišit pro různé barevné kanály, tak jsou tam tři. Cílem zobrazení Links je, aby počet fotonů dopadajícího do oka uživatele při osvětlení 64 luxů byl stejný jako počet fotonů dopadajícího do oka uživatele, sedícího před monitorem s gammou monitoru 2.2 a gammou obrázku 1/2.2 (obrázek podle sRGB standardu) při osvětlení 64 luxů.

V případě, že máme obrázek sRGB a monitor s gammou 2.2 a osvětlení 64 luxů, postupuje Links následovně: vezme raw data z obrázku a pošle je do obrazovky. Pokud je osvětlení jiné, hodí se před šoupnutím obrázek umocnit na následující čísla:

\table[|r|r|] \topline Osvětlení&\hfil Umocnit na\hfil\cr \midline $0\,$lx&1.333333333333\cr $15\,$lx&1.111111111111\cr $64\,$lx&1.000000000000\cr $\geq200\,$lx&0.888888888888\cr \botline \endtable Tato magická čísla označme jako user\_gamma a nechme je nastavit uživatele.

V případě, že gammy monitoru jsou jiné, a gamma obrázku je jiná, dělají se tyto akce:

Proto je ve zdrojovém kódu dip.c wanted\_red\_gamma , wanted\_green\_gamma a wanted\_blue\_gamma . Jsou to gammy, které jsou zařazeny do obrazového řetězce jako exponenciální funkce $x^-wanted_red_gamma$, $x^-wanted_green_gamma$, $x^-wanted_blue_gamma$.

V přenosovém řetězci uvnitř linksu se dělají následující procedury:

V případě zobrazování obrázku z png, jpg, a podobně, se dělají náledující procedury:

Vzhledem k tomu, že nejrozumnější (a nejběžnější) je PNG a JPG obrázky ukládat s gammou rovnou 0.45454545 (gamma sRGB standardu), nevzniká v řetězci degradace, která by vznikla, přenášely-li by se někde 8-bitová data s gammou 1 (tedy úměrná osvětlení scény).

HTML parser a sazeč

Zobrazovací systém se skládá ze dvou částí --- HTML parseru a sazeče HTML.

HTML parser

HTML parser se nachází v souboru html.c . Vstupem do něj je funkce
void parse\_html(unsigned char *html, unsigned char *eof, void (*put\_chars) (void*, unsigned char*, int), void (*line\_break) (void*), void *(*special) (void*, int, ...), void*data, unsigned char *head)

Tato funkce dostane argumenty html a eof , které znamenají odkud a kam se má parsovat ve vstupním textu. Znak, na který ukazuje eof a další znaky již nebudou zparsovány .

Dále dostane pointery na funkce put\_chars , line\_break a special . A konečně poslední dva argumenty jsou data, která se předávají těmto funkcím a HTTP hlavička head . V HTTP hlavičce je například uložen "Refresh:", pokud se na daném URL vyskytuje. Slouží parseru k tomu, aby se například podle refreshe mohl správně zařídit.

Funkce put\_chars se volá, když chce parser vysázet řetězec. První argument jsou data, která HTML parser dostane (data ), druhý argument je řetězec, který se má vysázet, a třetí argument je délka, kolik znaků se má vysázet.

Funkce line\_break je volána, když se má přejít na novou řádku. Dostává pouze jeden argument, a to jsou opět data , která HTML parser dostane pro tyto funkce.

Poslední z funkcí, funkce special , se volá na různé speciální efekty (například obrázek, rám, tabulka, ...). Prvním argumentem jsou opět data , druhý argument je identifikace akce --- jedno z maker SP\_xxx . Další argumenty závisí na konkrétní akci.

\def\zlom{{\hfil\penalty-10000}}

Zde je přehled jednotlivých maker speciálů SP\_xxx a jejich význam: \table[m{4pt}t{4pt}|l|p{10em}|p{10em}|p{10em}|] \topline Makro &Význam &Argumenty &Vrací \cr \midline SP\_TAG & &unsigned char * \zlom název tagu&nic\cr \midline SP\_CONTROL &jakákoliv položka\zlom formuláře&struct\zlom form\_control * \zlom ona položka &nic\cr \midline SP\_TABLE &získání tabulky pro\zlom překódování znakových sad&nic&struct conv\_table * \cr \midline SP\_USED &dotaz, zda se skutečně sází; nesází, pouze zjišťuje velikost textu\zlom kvůli tabulkám&nic&0=nesází se\zlom 1=sází se\cr \midline SP\_FRAMESET &frameset&struct\zlom frameset\_param * &struct\zlom frameset\_desc * \cr \midline SP\_SCRIPT &javascript ve\zlom

Interpretace začíná výrobou kontextu (js\_create\_context ). Při výrobě kontextu se naalokuje struktura js\_context a její položky se zinicialisují.

Pokračuje se naparsováním kódu, tedy zavoláním funkce js\_execute\_code , které se jako argument předá pointer na kontext a pointer na kód. Parser zdrojový kód zkompiluje do podoby stromového mezikódu, nad nímž by šlo uvažovat o optimalisacích. Toto řešení bylo zvoleno proto, že k parsování javascriptu lze snadno použít utilit flex (ev. lex ) a bison (ev. yacc ). Tyto nástroje jsou reentrantní způsobem, který pro naše způsoby připomíná použití parního válce k louskání ořechu, tj. ve chvíli, kdy by se měl vyrobit samomodifikující kód (což je u javascriptu obvyklé), by se interpretace značně zdržovala, vůbec stranou necháváme fakt, že by bylo potřeba ošetřovat i pravidelná přerušení interpretace, ke kterým dochází dosti často. Proto po zavedení stránky proběhne přestavba zdrojového textu do pohodlnější (a rychleji zpracovatelné) stromové podoby. V této podobě se kód interpretuje k tomuto účelu specielně vyvinutým interpretem, který by měl mít možnost postihnout všechny odstíny práce javascriptu. Bohužel některé vlastnosti javascriptu jsou dle našeho názoru značně odtažené od programátorského pohledu, nemluvě o tom, že autoři javascriptu tyto partie používají zřídkakdy správně, proto bylo od některých položek upuštěno s vyhlídkou na to, že buďto nejsou důležité, nebo se v některé z pozdějších verzí dodělají. Jedná se zejména o funkci eval(string a) , která má za běhu javascriptu spustit vyhodnocování řetězce zadaného jako argument. Takovouto funkci používají někteří programátoři například k tomu, aby vyvolali funkce různých jmen namísto toho, aby toto rozlišili parametrem (například funkce1(); místo funkce(1); ). Takovéto jednání je vyloženým diletantismem a není důvodu nabízet mu oporu, zvláště je-li na práci dostatek závažnějších problémů. Druhou vynechanou položkou je funkce sort u pole, která by sice mohla být užitečná, ale jednak si ji může člověk napsat v javascriptu jinak, navíc by měla mnoho podobného funkci eval .

Je-li skript zinterpretován, zůstávají jeho údaje v paměti, jelikož v rámci stejného kontextu lze očekávat, že budou spouštěny "eventové handlery", tedy ovladače událostí. Tyto se začasté odkazují na funkce definované v těle stránky (v souladu se specifikací Javascript 1.1 od Netscape Corporation).

Datové struktury spojené se skriptem definitivně opouštějí paměť až ve chvíli, kdy je stránka uživatelem opouštěna. Při této příležitosti se zavolá funkce js\_destroy\_context , která zruší celý kontext skriptu, tedy jeho nosnou entitu.

Gramatika

Gramatiku javascriptu se podařilo dostat z normy Javascript 1.1. Poté, co jsme ji implementoval a zkusili naparsovat několik stránek, jsme zjistili, že máloco se tak liší, jako dnes provozované skripty a gramatika jim určená. Autoři stránek náhodně vynechávají středníky na koncích statementů, divoce míchají operátory vzetí hodnoty v poli a dotazu na člen objektu. Bylo tudíž nutné poněkud gramatiku upravit. Jelikož jsme se však nechtěli od specifikací odchylovat (v souladu s cíli projektu, mezi nimiž figuruje např. postavení browseru, který bude zobrazovat korektní kod, o nekorektním se jasně řeklo, že browser nesmí zhroutit, zato jej browser smí zinterpretovat přibližně libovolně). Zvolili jsme toto řešení: Gramatiku jsme poupravili tak, aby popsané gramatické nesmysly bylo možné provádět bez omezení, leč každý přestupek proti normě je "oceněn" warningem. Hlášení warningů stejně jako errorů lze vypnout. Pro účely vývoje stránky je vhodné si tyto zapnout, na libovůli uživatele, který si stránky prohlíží, pak je, aby se nechal informovat o zlozvycích autora, nebo ne.

Typové konverze

Javascript disponuje nemalým množstvím typů proměnných, konstant a dalších, interpret píšícím jedincům nepříjemných položek. Připouštíme rovnou, že ne všechny konverze jsou implementovány (kupř. jsme kategoricky odmítli dělat dekompilaci, tj. konverzi funkce do řetězce, která je v normě specifikována jako zobrazení kanonického zdrojáku. Jednalo by se vlastně o další kompilátor, jehož stavba by sice nebyla zásadně náročná, ale vzhledem k tomu, že jedinou výhodou pro pisatele stránek, ev. jejich čtenáře, by byla, že si mohou takovouto funkci v řetězci modifikovat, nebo nakonec dát vyhodnotit (chyby v kódu takto odhalovat nelze), jediná věc, která vypadá rozumně, je udělat "fake dekompilaci", tedy ať vypadá konvertovaná funkce jak chce, vždycky napíšeme:

function funkce(){alert("Funkce je interní!");
} Z důvodů ladění interpretu je pravděpodobně občas možné udělat normou zakázané vzetí nedefinované hodnoty. K tomuto došlo při vývoji. Aby interpret nepadal tak často při dotazech na dosud neimplementované položky, bylo možné dostat hodnotu undefined . V současné době by mělo být již opraveno, ale vzhledem k počtu možných konverzí, je pravděpodobné, že takováto chyba ještě někde přežívá.

Scheduler

V Links je základní vlastností konečnost prováděných operací, jelikož jedním ze základních cílů projektu byla stabilita. Platí invariant, že žádný kus kódu nesmí být vykonáván neomezenou dobu (výjimkou je snad jenom gethostbyname ). Jak je tomu v modulu javascriptu? Parsování zařizují flex a bison , jejichž kód považujeme za konečný, tyto "lamače textu" nejsou při práci vyrušovány interrupty. Po naparsování kódu je interpretace "objednána" nastavením timeru (v této chvíli se provádění javascriptu přeruší). Interpretace probíhá po pevných počtech kroků (100), tedy nejpozději po sto iteracích interpretu (interně označovaných jako žvýknutí) je interpretace přerušena a tím je zabráněno tomu, aby zlomyslný autor javascriptu browser paralyzoval. Některé browsery mají problémy přežít např. tento kód:


Zobrazování dialogových nebo jen hrozivých okének (alert, confirm, prompt ) interpretaci přeruší do chvíle, kdy jsou tato okénka uživatelem zrušena (bráníme se tak možnosti diskreditovat browser například tímto kódem:

který rovněž některé browsery těžko snášejí. Toto však, s ohledem na možnost nastavit si timery není dostatečné, proto je každé okno vyprodukované javascriptem opatřeno tlačítkem "Kill script", které vyvolá uživatelskou chybu (zavolání funkce js\_error spolehlivě interpretaci zastaví), na ploše pak zůstane viset několik okének, která bude muset uživatel "doklepat".

Struktury javascriptu

\epsfxsize13.5cm \epsfbox{js_struktury.png
}

Z každého rámu v HTML dokumentu (f\_data\_c ) vede ukazatel js na strukturu js\_state , která obsahuje frontu skriptů, které se mají spustit, a ukazatel ctx na kontext právě běžícího skriptu.

js\_context je hlavní struktura popisující kontext javascriptu. Z ní vede ukazatel js\_tree na interpretovaný strom, jehož uzly jsou ještě provázány spojovým seznamem. Do stromu míří i pointer current , který ukazuje na momentálně interpretovaný uzel. Struktura parbuf je zásobník otců, tedy opět ukazatelů do stromu. Pointer namespace ukazuje na globální namespace, neboli hashovací tabulku všech identifikátorů ve stromě. Lokální namespace (lnamenspace ) je representován strukturou plns , ze které vede ukazatel na další lokální namespace (na obrázku není nakreslen) a pointer ns na hashovací tabulku jednotlivých identifikátorů. Přímo na identifikátory se může odkazovat zásobník argumentů argbuf .

Hlášení chyb

Chyby jsou v javascriptu rozděleny do několika skupin:

 1. Chyby lexikální --- o nich je konstatováno, že nastala chyba
 2. Chyby syntaktické --- o nich je taktéž pouze konstatováno, že nastala chyba.
 3. Chyby sémantické --- používání nedefinovaných vlastností, metod apod. je odchytáváno až za běhu. Narozdíl od předchozích dvou je konstatováno, co je ve skriptu špatně. Tato informace u předchozích dvou chybí, protože s ohledem na použité kompilační nástroje lze sice zjistit, jak pokračuje zdrojový text, ale není jasné, mezi kterými stavy k chybě došlo.
 4. Warningy --- při kompilaci dochází k nesouladu mezi tím, co se ještě někteří autoři stránek odvažují prohlásit za javascript, a mezi tím, co jako javascript specifikuje norma. Jelikož témeř všechny browsery chyby různých typů tolerují, bylo nutné udělat to samé i u Links (má-li být použitelný). Každá chyba, kterou jsme se odhodlali tolerovat, je rovněž oceněna oknem hlásajícím, že nastal warning, ale interpretace pokračuje.

Ke každému hlášení o chybě je připojena citace řádku, na kterém byla zjištěna, proto může být citován pozdější řádek, kupř. jedná-li se například o zapomenutý středník na konci řádku, je uživatel uvedoměn až s koncem následného komentáře.

Příklad:

a=5
/* Tohle je ten
 * roztahaný
 * komentář, který zaviní,
 * že je zobrazena až
 * TATO ŘÁDKA */

Ladění

Celý modul je doslova prošpikován debugovacími nástroji. Lexikální analyzátor umí vypisovat jednotlivé tokeny, které se čtou, syntaktický analyzátor zase dovede hlásit, jaká redukce proběhla. Dojde-li k lexikální nebo syntaktické chybě, lze těmito nástroji snadno zjistit, co není v pořádku. Je pravda, že pro obyčejného uživatele se jedná o parní válec na ořechy, ale ve chvílích, kdy gramatika nebyla úplně v pořádku, byly tyto nástroje nepostradatelné. Stejně tak interpret mezikódu je osazen výkonnými hlásiči, které říkají, v jakém stavu se interpret nachází (pokolikáté se prochází kterým uzlem stromu, občas i co se vrací). Obsluha interních funkcí a proměnných je neméně upovídaná. Hlásí vstup a výstup do ovladače od každé funkce. Přestože debugovacích výstupů je poměrně mnoho, chybí tam občas konkrétní údaje (čísla, která se napočítala apod.). Toto je chyba, ale ve chvíli, kdy člověk loví chybu v interpretu, bývá dostatečné, když zjistí, mezi kterými dvěma stavy se stalo něco divného, na interpret je stejně potřeba vzít debugger a vypisovat si každou podezřelou veličinu.

Obecné seznamy

Úvod

V souboru listedit.c jsou funkce a datové struktury umožňující jednoduše nadefinovat nějaký seznam, se kterým bude uživatel Links pracovat. Z využitím funkcí z listedit.c se dají vytvořit velice jednoduchým přídavným kódem například bookmarky, asociace, přípony, ....

Seznam může být buď plochý, nebo stromový. Plochý seznam je lineární seznam, kde jedna položka následuje druhou. Ve stromovém seznamu jsou krom položek ještě adresáře. V adresářích mohou být položky nebo další adresáře.

Obecné seznamy neřeší vyrábění seznamů, jejich ukládání na disk, čtení z disku. To si musí implementátor obstarat sám.

Ovládání uživatelem

Při zavolání funkce create\_list\_window se uživateli Links zobrazí okno se seznamem. Okno vypadá takto:

Ovládání okna je následující:

V hlavním okně jsou tato tlačítka (věci týkající se adresářů se pochopitelně vyskytují pouze stromových seznamů):

Datové struktury a funkce

Seznamy používají dvě významné datové struktury. První z nich je struct list . Tato struktura obsahuje vlastní seznam. Skládá se z těchto částí:

Druhá struktura je struct list\_description , obsahuje popis seznamu. Pro každou implementaci seznamu je potřeba vytvořit jednu takovouto strukturu, ta se pak předává všem funkcím pracujícím se seznamy. Struktura obsahuje tyto položky:

\penalty -10000

Funkce

Funkce viditelné z modulu listedit.c jsou tyto:

Implementace seznamu

Pokud chcete přidat nový seznam, nejprve vytvořte novou instanci struktury struct list\_description a nainicialisujte ji příslušnými hodnotami a funkcemi, které napíšete. Pokud budete chtít vytvořit okno, zavolejte create\_list\_window s Vaším seznamem.

Stromový seznam

Každý člen seznamu má u sebe proměnné: hloubka, typ (adresář/položka), flag otevřeno/zavřeno, ukazatel na otce.

Přidávání a editace položek --- funkce edit\_item

Když uživatel zmáčkne tlačítko "Přidat položku", vyrobí se nová položka (zavolá se funkce new\_item ), která se nepřidá do seznamu. Poté se zavolá funkce edit\_item na editaci položky. Po úspěšné editaci položky (zmáčknutí "OK") se teprve položka přidá do seznamu. Při zmáčknutí "Zrušit" se položka smaže.

Při editování položky (uživatel zmáčkne tlačítko "Edit") se vytvoří nová položka, zkopíruje se do ní obsah té původní (zavolá se copy\_item ) a opět se zavolá edit\_item . Jestliže uživatel zruší editaci tlačítkem "Cancel", položka se smaže. V opačném případě se obsah položky zkopíruje zpět do původní (opět pomocí copy\_item ) a položka se smaže.

Při zmáčknutí "Cancel" tedy funkce edit\_item musí položku smazat. Při zmáčknutí "OK" je zavolána funkce, kterou edit\_item dostane jako argument (viz výše).

Přístup do seznamu z více oken Linksu

Struktury nejsou odolné proti více paralelním přístupům (například ve se ve struktuře ukládá pozice kurzoru v okně atd.), proto je přístup z více oken zakázán. Funkce create\_list\_window nejprve nastaví ve struct list\_description proměnnou open na 1, při zavření hlavního okna se proměnná open nastaví na 0. Pokud se při zavolání funkce create\_list\_window zjistí, že proměnná open je již nastavena na 1, uživateli se objeví upozornění, že okno je již jednou otevřeno a že ho nejprve musí zavřít. Pochopitelně toto platí pro stejný seznam. Není problém mít otevřeno více oken, každé od jiného seznamu.

Použitý princip umožňuje závodění. V "ideálním případě" se totiž může stát, že výše popsaný test selže a tedy bude okno seznamu otevřeno vícekrát. Jelikož je vysoce nepravděpodobné, že se toto uživateli podaří (kliknout ve více oknech současně na otevření okna se seznamem, a ještě mít stěstí, že operační systém naschedulujuje oba procesy ve "vhodném" pořadí), tak by vynaložené úsilí na implementaci precisního zamykání bylo neadekvátní k výsledku. Proto byla zvolena jednodušší varianta.

Přidávání nových částí prohlížeče

Přidání souboru do distribuce Linksu

Pokud chcete přidat nový .c soubor do distribuce, editujte soubor Makefile.am a na řádku začínající links\_SOURCES= připište název souboru (včetně přípony .c ). Pak spusťte rebuild reconf a nechte ho doběhnout.

Jestliže přidávaný soubor není zdrojový kód (ani jeden ze souborů .c , .h , .inc ), tak ho přidejte do Makefile.am , ale na řádku začínající EXTRA\_DIST= . Tyto soubory budou přidány do distribuce při spuštění make dist . Po přidání je opět potřeba spustit rebuild reconf .

Jak přidat novou překladovou tabulku kódování

K přidání nové kódovací tabulky vlezte do adresáře Unicode a proveďte následující. Postup bude demonstrován na přidání kódování CP 852:

 1. Do souboru cp852.cp vytvořte (nebo odněkud zkopírujte) překladovou tabulku pro kódování CP852.
 2. Na první dva řádky souboru napište
  CP 852
  "cp852", "852"
  
 3. Do souboru index.txt přidejte řádek:
  cp852
  
 4. Spusťte skript gen.

Po provedení této procedury je potřeba rekompilovat prohlížeč, aby se tabulka dostala i do binárního souboru prohlížeče.

Přidávání nového grafického formátu

Zde bude popsán modelový postup, jak přidat nový grafický formát xbm . Jiný grafický formát se přidává analogicky.

 1. Vytvořte soubor xbm.c , na začátku napište:
  #include "cfg.h"
  #ifdef G
  #include "links.h"
  
  Úplně na konec souboru napište:
  #endif /* G */
  
 2. Do souboru xbm.c je potřeba napsat funkce xbm\_start a xbm\_restart . Funkce budou mít toto rozhraní:
  void xbm_start(struct cached_image *cimg);
  void xbm_restart(struct cached_image *cimg, unsigned char *data, 
  int length);
  
  kde data jsou vstupní data obrázku, length je délka dat a cimg popisuje dekodér obrázku.
 3. Do links.h přidejte k definicím typů obrázků IM\_JPG , IM\_GIF nový typ IM\_XBM s číslem, které následuje v posloupnosti číslování typů obrázků.
 4. Do links.h přidejte:
  /* xbm.c */
  #ifdef G
  
  void xbm_start(struct cached_image *cimg);
  void xbm_restart(struct cached_image *cimg, unsigned char *data, 
  int length);
  #endif /* G */
  
 5. Do img.c a types.c na místech, kde je "image/jpg" přidejte analogicky "image/x-xbitmap".
 6. V xbm.c definujte strukturu struct xbm\_decoder analogicky ke struktuře struct jpg\_decoder . Pokud potřebujete používat dekodér i v img.c , strukturu dejte do links.h
 7. Na místa, kde se v img.c volá jpg\_restart přidejte analogicky xbm\_restart .
 8. Na místa, kde se v img.c volá jpg\_start přidejte analogicky xbm\_start .
 9. Do funkce destroy\_decoder v img.c přidejte analogicky destrukci xbm dekodéru.

Pokud přidávaný dekodér používá nějaké externí knihovny, je potřeba do skriptu configure přidat test na tuto knihovnu a možnost vypnutí tohoto dekodéru. Do souboru configure.in přidejte na začátek (k ostatním podobným blokům) blok (uveden příklad pro knihovnu jpeg): \verbatim {AC_ARG_WITH(libjpeg, [ --without-libjpeg compile without JPEG support], [if test "$withval" = no; then disable_jpeg=yes; else disable_jpeg=no; fi]) cf_have_jpeg=no if test "$disable_jpeg" != yes ; then AC_CHECK_HEADERS(jpeglib.h) AC_CHECK_LIB(jpeg, jpeg_destroy_decompress) if test "$ac_cv_header_jpeglib_h" = yes && test "$ac_cv_lib_jpeg_jpeg_destroy_decompress" = yes; then AC_DEFINE(HAVE_JPEG) cf_have_jpeg=yes image_formats="$image_formats JPEG" fi fi}

Všechen kód pro nový grafický formát dejte podmíněně kompilovat, pokud je definováno příslušné makro, například HAVE\_JPEG

Pokud je knihovna nalezena a prohlížeč se bude kompilovat s podporou přidávaného grafického formátu, musíte do proměnné image\_formats přidat název Vašeho formátu, který se má vypisovat po doběhnutí configure scriptu při vypisování výsledků. V předchozím příkladu testu knihovny se již do proměnné přiřazuje. Do proměnné přiřadíte takto:

image_formats="$image_formats JPEG"

Při psaní funkcí xbm\_start a xbm\_restart musí platit následující invarianty:

Když se zná hlavička obrázku, tak se do cimg vyplní položky width , height , buffer\_bytes\_per\_pixel , red\_gamma , green\_gamma , blue\_gamma , strip\_optimized a zavolá se header\_dimensions\_known(cimg) . To vytvoří buffer vyplněný pozadím (pokud je alfa , tak průhlednou) a restart() do toho bufferu začne vyplňovat byty, jak je dekóduje. V případě, že narazí na chybu, zavolá end(cimg) a return . Když dekódování skončí (další byty se můžou ignorovat a obrázek se již nebude měnit), zavolá se také end(cimg); return; .

Pokud se v xbm\_start něco nepodaří, zavolá se end(cimg); return; . Strukturu xbm\_decoder si musí dekodér sám naalokovat, vyplnit si do něj, co potřebuje, a na konci ji musí zase uvolnit.

Pokud se zavolá end() , tak už nebude zavolán restart() . start() se zavolá jenom jednou úplně na začátku, aby se vyrobil dekodér. Do dekodéru mezi restart y nikdo cizí nesahá. end() může volat destroy() , jinak se destroy nemůže zavolat z funkcí dekodéru. restart() i destroy() se můžou mimo funkce dekodéru volat kdykoliv. restart() dostane blok dat, která se mají dekódovat.

Přidávání nového jazyka

Zde uvedeme modelový postup, jak přidat do Links francouzštinu. Přidání jiného jazyka je analogické. Všechny popisované operace provádějte v adresáři intl .

 1. Vytvořte soubor french.lng .
 2. Do souboru index.txt přidejte řádek
  french
  
 3. Spusťte skript synclang .
 4. Na prvním řádku (s konstantou T\_\_CHAR\_SET ) napište místo NULL název znakové sady, ve které budete překlad psát. Řádek bude například vypadat takto:
  T__CHAR_SET, "ISO-8859-1",
  
 5. Na druhý řádek namísto NULL napište název jazyka. v tomto případě tedy druhý řádek bude vypada takto:
  T__LANGUAGE, "French",
  
 6. V jednom okně si zobrazte soubor english.lng a v druhém editujte soubor french.lng , kam ke každé konstantě T\_xxx napište místo NULL do uvozovek příslušný překlad. Překlad pište v tom kódování, jaké jste uvedli na začátku překladového souboru.
 7. Spusťte skript gen-intl .
 8. Překompilujte Links.
 9. Nyní v Links u bude nový jazyk --- francouzština.

Přidání nového řetězce do jazykových překladů

Tato kapitola popisuje přidání nového řetězce do jazyků. Všechny popisované operace se provádějí v adresáři intl . Na modelovém postupu ukážeme, jak se přidá text "Welcome to links!", v češtině "Vítej v programu links!". Přidání jiných řetězců je analogické.

 1. Vymyslete konstantu, kterou se budete odkazovat na přidávaný řetězec. Konstanta musí začínat T\_ a ještě nesmí vyskytovat v souboru english.lng . V našem případě zvolíme T\_WELCOME\_TO\_LINKS .
 2. Do souboru english.lng přidejte řádek, který na začátku bude obsahovat konstantu, pak čárku a za ní anglickou verzi řetězce v uvozovkách, na konci řádky pak opět čárku:
  T_WELCOME_TO_LINKS, "Welcome to links!",
  
  Nezapomeňte na čárku na konci řádky!
 3. Pusťte skript synclang .
 4. Editujte ostatní jazyky a na řádku obsahující T\_WELCOME\_TO\_LINKS napište místo NULL překlad do příslušného jazyka v kódování příslušného jazyka (uvedeném na začátku překladového souboru). Pro češtinu tedy v souboru czech.lng bude řádek vypadat takto:
  T_WELCOME_TO_LINKS, "Vítej v programu links!",
  
  Řetězec bude v kódování ISO 8859-2.
 5. Jazyky, které needitujete budou obsahovat anglickou verzi textu.
 6. Pusťte skript gen-intl .
 7. Nyní můžete v programu používat přidaný řetězec. Na místě, kde se v programu řetězec používá, se použije TEXT(T\_xxx) , pokud se řetězec bude předávat bfu vrstvě (menu, dialogy, atd.) --- bfu vrstva sama volá makro \_() . Pokud se řetězec bude tisknout rovnou (v textovém či grafickém módu), použije se \_(TEXT(T\_xxx), term) .

Podobný postup se provádí při přidávání horkých kláves. Rozdíl je pouze v tom, že konstanta začíná T\_HK\_ , jinak je postup stejný.

Přidání nového fontu

Pokud chcete vytvořit nový font (toto dělejte jen v případě, že by se znaky kryly, zbytečně mnoho adresářů s fonty by mohlo prohlížeč zpomalit), řiďte se následujícím postupem.

 1. Do adresáře graphics/font přidejte nový adresář s názvem fontu. Název fontu musí mít tento tvar:
  family-weight-slant-adstyl-spacing
  
  • family --- může být libovolné jméno, nehledí se na velká a malá písmena (pro přehlednost je dobré ho napsat malými písmeny), jméno může být složeno pouze z písmen a podtržítek.
  • weight --- je buď bold pro silnou tloušťku, nebo medium pro normální tloušťku.
  • slant --- je buď italic pro skloněné písmo, nebo roman pro obyčejné písmo.
  • adstyl --- může být sans pro bezpatkové písmo, nebo serif pro písmo s patkami.
  • spacing --- je mono pro font s pevnou šířkou písmen (se stejnou šířkou všech znaků), nebo vari pro font s různě širokými znaky.
 2. Do tohoto nově vytvořeného adresáře nahrajte PNG soubory pro jednotlivé znaky (pro každý znak jeden soubor). Soubory musí být pojmenovány čtyřmístným hexadecimálním unikódovým číslem znaku, přípona musí být .png . V názvu jsou povolena jen malá písmena, název souboru se smí skládat pouze z číslic a písmen a-f . Zde jsou příklady jmen:
  23aa.png
  0020.png
  30bf.png
  

  Soubory musí být šedotónové PNG obrázky, pokud budou barevné, budou prohlížečem zkonvertovány na černobílé a pouze zabírat více místa. V obrázku je bílá interpretována jako "inkoust", černá jako "papír", přechod mezi nimi jako příslušné namíchání "inkoustu" a "papíru". Aspect ratio obrázku se ignoruje, alpha kanál se kombinuje s pozadím. Na velikosti obrázků nezáleží, všechny obrázky budou zkonvertovány na stejnou výšku. Výška se doporučuje kolem 112 pixelů. U monospaced fontů (s pevnou šířkou znaku) musí mít všechny obrázky stejný poměr výšky k šířce.

  Doporučujeme, aby obrázky byly šedotónové, bez alphy, s gamma 1.0, čtvercovými pixely, bez extra informací jako jsou například komentáře, čas, datum, barevné profily, pozaďová barva, offset, .... To je vše je z důvodu úspory místa a také proto, že tyto informace jsou ve fontu naprosto zbytečné a nevyužijí se.

 3. Pokud chceme přidat aliasy na první položku jména, vytvoříme v adresáři soubor aliases a do něj napíšeme jednotlivé varianty, každou na začátek samostatného řádku. Například takto:
  new_century_school
  century_school_book
  new_century_school_book
  century
  

 4. Po přidání všech znaků spusťte v adresáři graphics skript gen , který vygeneruje ze všech fontových souborů (ze všech PNG) jeden velký C zdroják font\_include.c s fontem.
 5. Překompilujte Links.
 6. Nyní máte v prohlížeči přidán Váš font.

  Přidávání fontů z Ghostscriptu

  Tento odstavec popisuje, jak font ve formátu *.pfb , *.afm , *.pfa (nebo jeho části) přidat do prohlížeče. Vstupem procedury je font ve formátu, který je schopen přečíst Ghostscript a výstupem sada obrázků ve formátu PNG, které se přidají do adresáře graphics/font/ .

  Přidávání fontů je poloautomatické s použitím několika scriptů a pomocných programů, které jsou přibaleny v CVS vydání Links. Tyto programy nejsou v běžné distribuci, protože pro instalaci a běh prohlížeče nejsou potřeba. Programy se kompilují také bez použití configure skriptu, a vyžadují ke svému běhu striktnější verzi libpng než samotný prohlížeč (nejsou tam workaroundy na schopnosti libpng , které chybějí ve starých verzích). Procedura také vyžaduje, aby na systému byl nainstalován Imagemagick (program convert ). Během přidání je možno vygenerovat agregované symboly, kde už stačí jen jednoduchá editace GIMPem, a můžeme tak dodělat chybějící akcenty z fontů, které nemají příslušné symboly.

  Celý proces probíhá následovně: Uživatel zadá do souboru Fontmap , který chce font, a pak pustí skript makefont . Výstupem makefont u bude hromada souborů ve formátu PNG v adresáři font/new . Program makefont provádí následující akce:

  1. Spustí program genps , který vygeneruje soubor letters.ps .
  2. Spustí skript pdfhtml , který vygeneruje samotná písmenka z letters.ps , která nad a pod sebou budou mít pomocné bílé obdélníky. Skript pdf2html spouští ghostscript , jehož výstup jde přes rouru ve formátu pbm (pouze bílé a černé pixely) do programu pbm2png , který provede decimaci dat 17x vodorovně a 15x svisle.
  3. Odstraní odpadky po skriptu pdf2html --- tento skript byl původně určen pro převod PDF do HTML se sadou PNG obrázků, a z důvodů zjednodušení vývoje je zde použit beze změny.
  4. Spustí program clip . Tento odřeže (za pomocí volání programu improcess a convert ) režijní obdélníky z obrázků písmenek a podle tabulek, které v clip.c jsou zaprogramovány, provede přečíslování fontu (z rosahu 0--255) na Unicode (0000--ffff) a podle další tabulky, která je také zakompilovaná v clip.c , spojení některých dvojic znaků fontu do unicodových znaků. Mezi znaky dvojice je vložen kostkovaný blok (spacer.png ), který slouží k jednoznačnému optickému oddělení znaků pro práci v GIMPu. Je vysoký 112 pixelů, což je také výška výstupních znaků skriptu makefont . Pokud uživatel nastaví jinou výšku, musí spacer.png změnit, aby procedura vůbec fungovala. Jinak totiž convert odmítne znaky spojit.

  Kterak postupovat jako uživatel

  • Vstoupíme do adresáře graphics/
  • V genps.c můžeme provést nastavení, ale to jen v extrémním případě, a defaultní hodnoty v komentářích necháme, aby se vědělo, co tam patří. Celý systém je totiž seřízený na následující podmínky:
   • Výška obrázku je 112 pixelů.
   • Písmenko X (0058.png) na fontu /CenturySchL a /CenturySchL-Bold je přesně 67 pixelů vysoké, nahoře a dole má ostré přechody mezi 0 (černá) a 255 (bílá), čili tam nejsou šedé pixely, dole je 23 pixelů mezera.
   Proto tam nechte defaultní hodnoty:
   float font_pos=300;
   float font_height=392.9619;
   float h_margin=100;
   float v_margin=120;
   float paper_height=842;
   
  • Pustíme make .
  • Pustíme genps .
  • Upravíme soubor Fontmap . Ten obsahuje 1 z následujících typů řádek:
   /Links-generated (c059016l.pfb)                 ;
   /Links-generated (/usr/local/share/ghostscript/fonts/c05906l.pfb);
   /Links-generated /CenturySchL-Bold                ;
   

   Komentáře se dělají pomocí znaku \% na začátku řádku. Buď se tam může napsat rovnou jméno souboru s fontem (pokud je v adresáři kde ho Ghostscript najde, 1. řádek), nebo cesta (2. řádek) a nebo jméno fontu který už je v Ghostscriptu nadefinovaný (3. řádek). Vybereme si 1 z nich, modifikujeme podle našeho fontu a ostatní zakomentujeme. Když máme font pro ghostscript (většinou *.pfb a *.afm , to *.pfb jsou písmenka a *.afm je metrika), tak se dá pomocí pomocných programů a skriptů přidat.

  • Zkontrolujeme, jestli v clip.c máme napsanou překladovou tabulku pro daný font. Máme-li například japonské písmo Hiragana, podíváme se kde je
   #ifdef HIRAGANA
   
   a tam je tabulka copy$[]$ a merge$[]$ . Copy říká která písmenka se z fontu mají okopírovat rovnou a merge říká ty akcentované co se pak budou lepit GIMPem. V copy$[]$ je vždy po sobě číslo znaku ve fontu ghostscriptu (0--255) a číslo znaku v unicode (0--65535). V merge jsou trojice: číslo znaku v ghostscriptu, číslo příslušného akcentu v ghostscriptu, a číslo v unicode na který se to má zmergovat. Pokud v clip.c pro příslušné písmo tyto tabulky nejsou, tak si přidáme \#define a připíšeme si je. Můžeme stávající tabulky také opravit, když zjistíme že je v nich chyba. Nejlépe se tabulky píšou tak, že si dáme v Xech do 1 okna gv letters.ps a do vedlejšího prohlížeč s unikódovými tabulkami z http://www.unicode.org/ . Do třetího okna dáme vi clip.c a vizuálně hledáme ke každému unikódovému znaku odpovídající znak v letters.ps a rovnou to píšeme do zdrojáku clip.c .
  • V makefont u je možno nastavit ořezávání zhora a zdola, a rozlišení. Ale nenastavujte to, jen v případě, že nebude zbytí. Nechte defaultní hodnoty:
   export hundred_dpi=1703
   export top_promile=198
   export bottom_promile=238
   
  • Pustíme makefont a on nám font vygeneruje do font/new/ . Pak GIMPem zpracujeme mergeované akcenty. V GIMPu vždy nahrajeme obrázek se sloučeným písmenkem a akcentem (mezi nimi je čtverečkovaný pruh), přesuneme akcent nad písmenko, odřízneme čtverečkovaný pruh a část, kde byl akcent, a uložíme.

   Pomocí makefont se vygenerují do adresáře font/new/ písmenka která jsou ve fontu přímo. Písmenka s akcentem která tam nejsou, ale je tam to písmenko a akcent se vygenerují že v tom výsledném obrázku je vlevo písmenko, mezi tím takový kostkovaný pruh a vpravo akcent. Pak se vezme GIMP a akcent se přendá nad písmenko do esteticky hodnotné polohy a odřízne se kostkované pruh a to, co je vpravo od kostkovaného pruhu. Pak se to uloží do obrázku zpět. Při troše zručnosti takovéto akcentování jde celkem rychle.

  • Po zpracování všech sloučených znaků GIMPem je nutno na výsledné soubory pustit korekci pomocí programu improcess , protože GIMP nesprávně ukládá gammu a písmenka by byla při velkém zvětšení zbytečně zubatá. Na každý obrázek.png se pustí improcess -f obrázek.png \lq\lq\ obrázek.png , čímž se násilím nastaví gamma na hodnotu 1.0 a obrázek bude zase v pořádku. Vzniklá PNG přemístíme do nějakého vhodného adresáře ve font/ a je hotovo.

  • Pokud je nahoře nebo dole moc velký nebo moc malý okraj nebo účaří písmen není v 5/24 výšky (odspoda), tak změníme nastavení top\_margin a bottom\_margin v makefont . top\_margin udává promile výšky stránky A4 které budou zahozeny jako horní okraj, analogicky bottom\_margin . Chceme-li, aby se měnilo rozlišení výstupního písmene (aby bylo jemnější nebo hrubší), tak se změní ten\_dpi v makefont .
  • Pustíme v adresáři graphics skript gen .
  • cd ..
  • make --- tím se fonty zakompilují do prohlížeče.

  Přidání nových znaků do existujícího fontu

  Přidání nového znaku do již existujícího fontu je jednoduché. Řiďte se následujícím postupem. Pokud možno přidávejte znaky do již existujících adresářů, protože zbytečně mnoho adresářů s fonty by mohlo prohlížeč zpomalit.

  1. Do adresáře graphics/font do příslušného adresáře fontu přidejte PNG soubory pro nové znaky (pro každý znak jeden soubor). Soubory musí být pojmenovány čtyřmístným hexadecimálním unikódovým číslem znaku, přípona musí být .png . V názvu jsou povolena jen malá písmena, název souboru se smí skládat pouze z číslic a písmen a-f . Zde jsou příklady jmen:
   23aa.png
   0020.png
   30bf.png
   

   Soubory musí být šedotónové PNG obrázky, pokud budou barevné, budou prohlížečem zkonvertovány na černobílé a pouze zabírat více místa. V obrázku je bílá interpretována jako "inkoust", černá jako "papír", přechod mezi nimi jako příslušné namíchání "inkoustu" a "papíru". Na velikosti obrázků nezáleží, všechny obrázky budou zkonvertovány na stejnou výšku. Aspect ratio obrázku se ignoruje, alpha kanál se kombinuje s pozadím. Výška se doporučuje kolem 100 pixelů.

   Doporučujeme, aby obrázky byly šedotónové, bez alphy, s gamma 1.0, čtvercovými pixely, bez extra informací jako jsou například komentáře, čas, datum, barevné profily, pozaďová barva, offset, .... To je vše je z důvodu úspory místa a také proto, že tyto informace jsou ve fontu naprosto zbytečné a nevyužijí se.

   Pokud přidáváte nové znaky do monospaced fontů (s pevnou šířkou znaku) musí mít nové obrázky stejný poměr výšky k šířce jako původní obrázky.

  2. Po přidání všech znaků spusťte v adresáři graphics skript gen , který vygeneruje ze všech fontových souborů (ze všech PNG) jeden velký C zdroják font\_include.c s fontem.
  3. Překompilujte Links.
  4. Nyní máte v prohlížeči nové znaky.

  Přidávání fontů z tištěné předlohy

  Pokud chceme přidat do prohlížeče unicode znaky, které jsou pro nás důležité, ale nemáme od nich soubor čitelný Ghostscriptem, ale pouze papírovou předlohu a scanner, stačí písmo nascannovat, nahrát do GIMPu, invertovat, oříznout tak, aby účaří bylo na 5/24 výšky (počítáno odspoda), vhodně stranově oříznout, pomocí image -> colors -> levels oříznout zašuměné bílé a černé partie (bez změny gammy, předpokládáme, že scanner jako většina scannerů generuje výstup s gammou 1.0) a uložit do souboru xxxx.png , kde xxxx je hexadecimální kód Unicode znaku.

  Přidání grafického driveru

  Zde najdete ukázkový postup, jak přidat nový grafický driver do Links. Postup bude demonstrován na driveru pro framebuffer, přidání jiného driveru je zcela analogické.

  1. Do skriptu configure.in přidejte option na vypínání framebufferu a test na detekci framebufferu (jak vypadá test silně závisí na konkrétním driveru). V případě, že test uspěje (driver se bude kompilovat), definujte v configure skriptu makro GRDRV\_FB , do proměnné drivers přidejte název grafického driveru a pokud driver bude potřebovat nějaké knihovny, přidejte je do proměnné LIBS . Pro framebuffer bude kód na vypínání framebufferu vypadat takto:
   AC_ARG_WITH(fb, [ --without-fb compile without Linux Framebuffer
   graphics driver], [if test "$withval" = no; then disable_fb=yes; 
   else disable_fb=no;fi])
   
   A kód na detekci takto:
   if test "$disable_fb" != yes ; then
   	AC_CHECK_HEADERS(linux/fb.h)
   	AC_CHECK_HEADERS(linux/kd.h)
   	AC_CHECK_HEADERS(linux/vt.h)
   	AC_CHECK_HEADERS(sys/mman.h)
   	if test "$ac_cv_header_linux_fb_h" = yes 
   	&& test "$ac_cv_header_linux_kd_h" = yes 
   	&& test "$ac_cv_header_linux_vt_h" = yes 
   	&& test "$ac_cv_header_sys_mman_h" = yes 
   	&& test "$ac_cv_header_sys_ioctl_h" = yes 
   	&& test "$cf_have_gpm" = yes; then
   		AC_DEFINE(GRDRV_FB)
   		drivers="$drivers FB"
   	fi
   fi
   
  2. Do souboru acconfig.h přidejte řádek
   #undef GRDRV_FB
   
  3. Vytvořte soubor framebuffer.c a přidejte ho do mezi zdrojáky Links.
  4. Na začátek framebuffer.c napište:
   #include "cfg.h"
   
   #ifdef GRDRV_FB
   #include "links.h"
   
   a na konec napište
   #endif /* GRDRV_FB */
   
  5. V souboru framebuffer.c implementujte všechy potřebné funkce rozhraní grafických driverů a nadefinujte proměnnou struct graphics\_driver fb\_driver , kterou inicialisujte příslušnými funkcemi. Část inicialisace může být přesunuta do funkce init\_driver . Kód může vypadat například takto:
   struct graphics_driver fb_driver={
       "fb",
       fb_init_driver,
       init_virtual_device,
       shutdown_virtual_device,
       fb_shutdown_driver,
       fb_get_driver_param,
       fb_get_empty_bitmap,
       fb_get_filled_bitmap,
       fb_register_bitmap,
       fb_prepare_strip,
       fb_commit_strip,
       fb_unregister_bitmap,
       fb_draw_bitmap,
       fb_draw_bitmaps,
       NULL,  /* fb_get_color --- filled in fb_init_driver */
       fb_fill_area,
       fb_draw_hline,
       fb_draw_vline,
       fb_hscroll,
       fb_vscroll,
       fb_set_clip_area,
       fb_block,
       fb_unblock,
       NULL,  /* set_title */
       0,   /* depth (filled in fb_init_driver function) */
       0, 0,  /* size (is empty) */
       GD_DONT_USE_SCROLL,  /* flags */
   
   
   ;}
  6. Do souboru drivers.c přidejte na začátek (k ostatním driverům):
   #ifdef GRDRV_FB
   extern struct graphics_driver fb_driver;
   #endif
   
   a do inicialisace pole graphics\_drivers přidejte na konec před NULL řádek s grafickým driverem pro framebuffer. Inicialisace tedy bude vypadat asi takto:
   struct graphics_driver *graphics_drivers[] = {
   #ifdef GRDRV_PMSHELL
       &pmshell_driver,
   #endif
   #ifdef GRDRV_ATHEOS
       &atheos_driver,
   #endif
   #ifdef GRDRV_X
       &x_driver,
   #endif
   #ifdef GRDRV_SVGALIB
       &svga_driver,
   #endif
   #ifdef GRDRV_FB
       &fb_driver,
   #endif
       NULL
   
   
   ;}
  7. Pusťte rebuild reconf a nechte ho doběhnout.
  8. Nyní máte přidaný nový driver pro framebuffer.